G 21 Immersbyn osayleiskaava

Osayleiskaava

Osayleiskaavan tavoitteena on kehittää kyläaluetta ja ohjata alueen maankäyttöä siten, että uudisrakentaminen osoitetaan maiseman ja ympäristön kannalta soveltuviin paikkoihin täydentämään olemassa olevaa rakennetta.

Suunnittelualue, Immersbyn kylätaajaman alue sekä osia Hindsbyn ja Östersundomin kylistä, sijaitsee Lounais-Sipoossa Porvoonväylän (E18) pohjoispuolella noin 7 km Nikkilän taajamasta etelään.  Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 1270 ha ja alueella on noin 330 kiinteistöä. Suunnittelualueen länsipuolella ovat Helsingin ja Vantaan kaupungit, luoteis- ja pohjoispuolella sijaitsee Sipoonkorpi sekä itäpuolella Sipoonjoki ja Söderkulla.

Voimaantulo

Immersbyn osayleiskaava astui voimaan 23.5.2019
G 21_Kuulutus voimaantulosta 23.5.2019 (pdf)

 

G 21 Kaavakartta (pdf)
G 21 Kaavamääräykset (pdf)
G 21 Kaavaselostus (pdf)
G 21 Selostuksen liitteet 1 ja 3 (pdf)
G21 Emätilaselvitys- ja mitoitustaulukko (pdf)
G 21 Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin (pdf)

Aiempi käsittelyvaihe

Hyväksyminen

Helsingin hallinto-oikeus on päättänyt hylätä kaavan hyväksymispäätöksestä tehdyt kaksi valitusta. Päätöksestä on valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Korkein hallinto-oikeus on 2.5.2019 hylännyt hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyn valituksen.

Sipoon valtuusto on 13.6.2016 päätöksellään § 112 hyväksynyt Immersbyn osayleiskaavan.
G 21_Kuulutus hyväksymisestä 23.6.2016 (pdf)