T 7A Utvidgning av Hassellunden, del A

Detaljplan och ändring av detaljplan

Syftet med detta planarbete, T 7A Utvidgning av Hassellunden del A, är att möjliggöra en utvidgning norrut och österut av Has­sellundens bostadsområde. På samma gång ändras del av landsväg 170, Nya Borgåvä­gen, till gata. Genom detaljplanen bildas kvarteren 542–549 jämte gatu-, parkerings- och rekreationsområden. Ändringen av detaljplanen gäller VL-kvartersområdet i detaljplanen T3 Hassellunden. Ändrin­gen möjliggör ett allmänt parkeringsområde och förläng­ning av en gata.

Midsommarros

Lagakraft

Ändringen av detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kungörelse 8.8.2012

Godkännade

 

Fullmäktige har godkänt 18.6.2012 § 60 detaljplaneändringen för T7A Utvidgning av Hassellunden, del A

Kungörelse 28.6.2012

Detaljplanekarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Planbeskrivningens bilagor (pdf)