S 17 B Söderkulla centrum, Amiralsvägen 4

Ändring av detaljplan

Målet med ändringen av detaljplanen är att på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till tätortsbilden göra det möjligt att utveckla den nuvarande kärnan i Söderkulla centrum till en nivå som tillgodoser dagens krav.

Syftet med planarbetet är att göra det möjligt att bygga bostäder och affärslokaler av hög kvalitet på en central plats i Söderkulla.

Lagakraft

 

Detaljplanen vann laga kraft 9.8.2018.

Kungörelse (pdf)

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 11.6.2018 § 48 godkänt  detaljplanen S 17 B Söderkulla centrum, Amiralsvägen 4.

Protokollsutdrag (pdf)

Kungörelse 21.6.2018 (pdf)

 

Plankarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Planbeskrivningens bilagor (pdf)