Detaljplaneändring

Planeringsområdet ligger längs Nickbyvägen i västra delen av Nickby, som är den största tätorten och centrumet för förvaltning i Sibbo. Avståndet från planeringsområdet till centrum av Nickby är cirka en kilometer. Syftet med detaljplanearbetet är att göra det möjligt att bygga flervåningshus i omedelbar närhet av Nickby centrum och att undersöka möjligheten att även bygga radhus i området.

Kontaktperson

planläggningschef Jarkko Lyytinen
tfn 050 409 3957
e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Laga kraft

Detaljplanen träder i kraft 31.3.2022

Kungörelse (pdf)

 

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 7.2.2022 § 5 godkänt  deltaljplaneändringen för N60 Genstigen. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 15 februari 2022 i kommunens allmänna datanät.
https://sipoose.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022300-5

Mötesärende 7.2.2022 § 5 (pdf)
Anvisning för ändringssökande (pdf)

Kungörelse om godkännande 17.2.2022 (pdf)

Godkänt planmaterial:

N60 Detaljplan (pdf)
N60 Beskrivning (pdf)
N60 Beskrivningens bilagor (pdf)
N60 Utlåtanden och anmärkningar i förslagsskedet samt bemötanden till dem (pdf)

Tidigare behandlingsskeden

Förslagsskedet

Förslaget till detaljplaneändring och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 7.10. – 6.11.2021 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och på kommunens webbplats.

De skriftliga anmärkningarna ska vara kommunen tillhanda senast 6.11.2021, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 7.10.2021 (pdf)

Detaljplanekarta, förslag (pdf)
Beskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor:
1. Program för deltagande och bedömning (pdf
2. Förminskning av plankartan (pdf)
3. Planbestämmelser (pdf)
4. Detaljplanens uppföljningsblankett (pdf)
5. Illustration (pdf)
6. Bullergranskning (pdf)
7. Granskning av vibrationsriskområdet (pdf)
8. Byggbarhetsutredning (pdf)
9. Naturutredning (pdf)

Utlåtanden och bemötanden från beredningsskedet (pdf)

Beredningsskedet

Beredningsmaterialet för utkastet till detaljplaneändring och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt i enlighet med MarkByggL 62 § och MarkByggF 30 § under tiden 14.1. – 12.2.2021 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och på kommunens webbplats.
De skriftliga åsikterna ska vara kommunen tillhanda senast 12.2.2021, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse om framläggande 14.1.2021 (pdf)
Detaljplanekarta (pdf)
Beskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor:
Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning (pdf)
Bilaga 2 Förminskning av plankartan (pdf)
Bilaga 3 Beteckningar och bestämmelser (pdf)
Bilaga 4 Detaljplanens uppföljningsblankett (pdf)
Bilaga 5 Illustration (pdf)

Startskedet

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, fanns framlagt under tiden 18.6. – 19.7.2020 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under bibliotekets öppettider. Man kan ockå bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 19.7.2020, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 18.6.2020 (pdf)

N 60 Kungörelse 18.6.2020 (pdf)
N 60 Program för deltagande och bedömning (pdf)