B 14 Storören kvarter 257 och 259

Ändring av detaljplan

Avsikten med planändringsarbetet för Storören är ändra den gällande detaljplanen för området så att den blir gynnsammare för kvarteren 257 och 259 samt närliggande gatu- och parkeringsområden vad genomförandet och miljön beträffar.

Planarbetet grundar sig på den planändringsansökan som områdets markägare, Sipoonranta Oy, har inlämnat till kommunen 1.12.2009. Målet är bland annat att höja dimensioneringen för bilplatser så att den motsvarar behovet och att ordna parkeringen huvudsakligen i underjordiska parkeringsskydd samt utökande av byggrätten för bostadshus genom omplacering av byggnaderna och högre våningstal.

Lagakraft

Planen vann laga kraft 7.7.2011.

B14 Kungörelse om lagakraft 

Godkännade

 

Fullmäktige i Sibbo godkände detaljplaneändringen 9.5.2011 § 57.

B14_Plankarta

B14_Planbeskrivning 

B14 Anvisningar för byggnadssätt, pdf (finska)