S 17C Söderkulla centrum

Detaljplaneändring

Planeringsområdet ligger i den näststörsta tätorten i Sibbo, i centrum av den södra tätorten Söderkulla.  Målet för detaljplanen är att förtäta Söderkulla centrum och göra det till ett småstadslikt, trivsamt centrum med trevligare tätortsbild. Planen skapar förutsättningar för ett bättre serviceutbud och säkrare trafikregleringar i Söderkulla. Områdets bilparkering måste planeras om så att ett torg blir möjligt. Det är ändå inte meningen att minska antalet bilplatser. I området ingår också fastigheterna för tre dagligvaruhandlar på södra sidan om Nya Borgåvägen. Den gällande detaljplanen är delvis föråldrad på grund av att HELI-banreserveringen redan har tagits bort.

Vad händer nu

Efter anhängiggörandet har följande områden avskilts till egna planer: Lärdomsvägen (S26), rondellen i anslutningen mellan Nya Borgåvägen, Söderkullavägen och Eriksnäsvägen (S17E) samt Söderkulla affärscentrum (S17D).

Detaljplanen för rondellen mellan Nya Borgåvägen, Söderkullavägen och Eriksnäsvägen (S17E) godkändes av kommunfullmäktige 31.5.2021 och vann laga kraft 29.7.2021. Det är tänkt att ändringen av detaljplanen för Lärdomsvägen (S26) ska föras vidare snabbare än det övriga centrumområdet.

De delvis föråldrade programmen för deltagande och bedömning hittas under fliken ”Tidigare behandlingsskeden”.

Tidigare behandlingsskeden

Planområdets gräns justeras 4.2.2021

Det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning läggs fram, eftersom planområdets avgränsning har preciserats. Korsningen mellan Söderkullavägen, Nya Borgåvägen och Eriksnäsvägen har avlägsnats från planområdet, så att detaljplanen för rondellen kan förverkligas snabbare. Planområdet omfattar 20 ha.

Det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 8.2 – 12.3.2021 vid kundbetjäningen Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och Sibboinfo Söderkulla (Amiralsvägen 2) under Infons öppettider och på kommunens webbplats.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska vara kommunen tillhanda senast 12.3.2021 kl. 14:00, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 4.2.2021(pdf)

Program för deltagande och bedömning 4.2.2021 (pdf)

Planeringsområdets gräns preciseras 28.5.2020

Planeringsområdet för Söderkulla centrums detaljplan och detaljplaneändning utvidgas och därför läggs programmet för deltagande och bedömning fram på nytt.

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, fanns framlagt under tiden 28.5.2020 – 3.7.2020 vid kundbetjäningen Info (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekens öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 3.7.2020, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 28.5.2020 (pdf)

Uppdaterat program för deltagande och bedömning 28.5.2020 (pdf)

Startskedet

Kungörelse om anhängighet 30.1.2020 (pdf)

Program för deltagande och bedömning (pdf)

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 30.1.2020 – 2.3.2020 vid kundbetjäningen Info (Norra Skolvägen 2, Nickby) och i Info Söderkulla (Amiralsvägen 2, Söderkulla) under bibliotekens öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 2.3.2020, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Invånartillfället

Programmet för deltagande och bedömning fanns framme också vid invånartillfället där planerarna var anträffbara torsdag 6.2.2020 kl 16–19 i Söderkulla biblioteks aula. Man kunde besöka tillfället när som helst mellan kl. 16 och 19.

Kontaktuppgifter

planläggningschef Eric Roselius
+358 40 153 1037

e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi