S 17C Söderkulla centrum

Detaljplaneändring

Målet för detaljplanen är att förtäta Söderkulla centrum och göra det till ett småstadslikt, trivsamt centrum med trevligare tätortsbild. Planen skapar förutsättningar för ett bättre serviceutbud och säkrare trafikregleringar i Söderkulla. I samband med planarbetet kommer man att undersöka möjligheten att anvisa bostadsbyggande för ca 300-800 nya invånare.

Planeringsområdet ligger i den näststörsta tätorten i Sibbo, i centrum av den södra tätorten Söderkulla.  I området ingår också fastigheterna för tre dagligvaruhandlar på södra sidan om Nya Borgåvägen. I norr gränsar planeringsområdet till Lärdomsvägen och i öster ställvis till Amiralsvägen. Området för Sibbovikens svenskspråkiga skola (Söderkulla skola) har tillfogats planområdet då skolverksamheten flyttat till Fröken Miilis enheten öster om Söderkulla centrum.

Områdets bilparkering måste planeras om så att ett torg blir möjligt. Det är ändå inte meningen att minska antalet bilplatser. En eventuell utbyggnad av Servicehuset Linda är också föremål för granskning. Ett mål är också att ändra plansituationen för dagligvaruhandelns fastigheter på södra sidan om Amiralsvägen så att den motsvarar den genomförda strukturen.

 

Vad händer nu

Området som ska reserveras för en rondell mellan Nya Borgåvägen (lv 170) och Söderkullavägen avskildes till en egen helhet av planområdet. Detaljplanen (S17E) som omfattar korsningen av Söderkullavägen, Nya Borgåvägen och Eriksnäsvägen vann laga kraft 29.7.2021.

En referensplan för Söderkulla centrum utarbetades åren 2020–2021 som underlag för detaljplaneringen (Avarrus arkkitehdit Oy). Referensplanen har inte ännu varit offentligt framlagd.

Från planområdet har vidare avskilts en helhet av kvartersområden intill Lärdomsvägen (S26). Denna plan behandlas med en snabbare tidtabell än den övriga planläggningen i Söderkulla centrum.

Tidigare behandlingsskeden

Planområdets gräns justeras 4.2.2021

Det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning läggs fram, eftersom planområdets avgränsning har preciserats. Korsningen mellan Söderkullavägen, Nya Borgåvägen och Eriksnäsvägen har avlägsnats från planområdet, så att detaljplanen för rondellen kan förverkligas snabbare. Planområdet omfattar 20 ha.

Det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 8.2 – 12.3.2021 vid kundbetjäningen Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och Sibboinfo Söderkulla (Amiralsvägen 2) under Infons öppettider och på kommunens webbplats.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska vara kommunen tillhanda senast 12.3.2021 kl. 14:00, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 4.2.2021(pdf)

Program för deltagande och bedömning 4.2.2021 (pdf)

Planeringsområdets gräns preciseras 28.5.2020

Planeringsområdet för Söderkulla centrums detaljplan och detaljplaneändning utvidgas och därför läggs programmet för deltagande och bedömning fram på nytt.

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, fanns framlagt under tiden 28.5.2020 – 3.7.2020 vid kundbetjäningen Info (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekens öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 3.7.2020, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 28.5.2020 (pdf)

Uppdaterat program för deltagande och bedömning 28.5.2020 (pdf)

Startskedet

Kungörelse om anhängighet 30.1.2020 (pdf)

Program för deltagande och bedömning (pdf)

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 30.1.2020 – 2.3.2020 vid kundbetjäningen Info (Norra Skolvägen 2, Nickby) och i Info Söderkulla (Amiralsvägen 2, Söderkulla) under bibliotekens öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 2.3.2020, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Invånartillfället

Programmet för deltagande och bedömning fanns framme också vid invånartillfället där planerarna var anträffbara torsdag 6.2.2020 kl 16–19 i Söderkulla biblioteks aula. Man kunde besöka tillfället när som helst mellan kl. 16 och 19.

Kontaktuppgifter

planläggare Pieta Kupiainen
tfn. 050 432 8644

planläggningschef Jarkko Lyytinen
tfn. 050 409 3957

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi