N48A Detaljplan för Dalskärr, fas 1

Detaljplan

Detaljplaneområdet ligger längs Farbrorsvägen på östra sidan av Nickby centrum i Sibbo. Avståndet från Nickby centrum är mindre än en kilometer. Områdets totala areal är ca 2,1 ha.

Planeringsområdet är i huvudsak privatägt. Planeringsområdet i detaljplanen (avgränsat med rött på vidstående kartbild) omfattar en del av fastigheten 753-423-0007-0157. Då Farbrorsvägen ändras till kommunal detaljplanegata gäller detaljplanen även några fastigheter som ligger på vägområdet. Syftet med detaljplanearbetet är att utvidga tätortsstrukturen i Nickby österut och på så sätt skapa beredskap för tillväxt i Nickbyområdet.

Planområdets avgränsning med rött

Klicka för större bild

Utkastskedet

Utkastet till detaljplan är framlagt i enlighet med 62 § i markanvändnings- och bygglagen och 30 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 5.10.–3.11.2023 vid kundbetjäningen SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under kundbetjäningens öppettider.

Man kan också bekanta sig med det förberedande materialet till planutkastet här på kommunens webbplats.

Eventuella åsikter om planutkastet ska lämnas in skriftligt senast 3.11.2023, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse (pdf)

Plankarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Planbeskrivnings bilagor (pdf)

Startskedet

Detaljplanen kungörs anhängig 17.11.2022

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 17.11.2022 – 18.12.2022 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi.
Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 19.12.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse om anhängighet (pdf)

Program för deltagande och bedömning (pdf)

Kontaktuppgifter

Planläggare Niina Tiittanen
tfn. 040 541 7596

Planläggningschef Eric Roselius
tfn. 040 153 1037

e-postadresser fornamn.efternamn@sibbo.fi