B 16 Rekreationsområdet Örnviksstranden i Storören

Detaljplaneändring

Ändringsområdet är beläget i sydvästra Sibbo vid Finska viken på Storörens detaljplaneområde.

Högsta förvaltningsdomstolen har 20.11.2020 beslutat hålla fast vid Helsingfors förvaltningsdomstols beslut att upphäva detaljplaneändringen för rekreationsområdet Örnviksstranden i Storören. Beslutet kan läsas här.

Kontaktpersoner

Jarkko Lyytinen, planläggningschef
tfn. 050 409 3957

e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi

konsult Petri Tuormala FCG, tfn 040 57 300 76
e-postadress: fornamn.efternamn@fcg.fi

Godkännande

Tre besvär mot fullmäktiges beslut om godkännande har inlämnats till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Fullmäktige har genom sitt beslut 13.11.2017 § 107 godkänt detaljplaneändringen för rekreationsområdet Örnviksstranden i Storören (plan B 16).
Protokollet över beslutet om godkännande finns framlagt fr.o.m. 21.11.2017 i Sockengården, enheten för Förvaltningstjänster i Nickby.

B 16 Kungörelse om godkännande 23.11.2017 (pdf)
B 16 Protokollsutdrag och besvärsanvisning (pdf)

B 16 Godkänd detaljplanekarta (pdf)
B 16 Planbeskrivning (pdf)
B 16 Beskrivningens bilagor (pdf)

B 16 Bemötanden till utlåtanden och anmärkningar (pdf)