Utvecklingen i Nickby på 2020-talet har utstakats – planstommen och detaljplanen för Nickby gård läggs fram offentligt

Nytt trädgårdslikt bostadsområde norr om banan

Syftet med detaljplanen för Nickby gårds centrum är att skapa ett trivsamt, trädgårdslikt bostadsområde som stöder sig på servicen i Nickby centrum.

Parker och rekreationsskogar kring strömmande vatten

Ryggraden i planstommen utgörs av den nuvarande terrängen, dvs. kullar och strömmande vatten. Kring strömningsrutterna anvisas zoner av parker och rekreationsskogar som klyver området. De skogsklädda kullarna blir också rekreationsområden. Därtill är det tänkt att den omfattande dalen kring Ollbäcken ska bevaras som en äng. Norrskogen, som ligger på norra sidan av planområdet, bevaras som ett vidsträckt friluftsområde för hela Nickby.

Området med byggnader vid Nickby gård planeras för service och byggnaderna anvisas i detaljplanen som skyddade byggnader. För närvarande finns inga konkreta planer för hurdana funktioner som skulle kunna bedrivas i de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna, men avsikten är att bevara gårdsomgivningen parklik.

Bild: Tietoa Finland Oy

Illustration som en flygbild över området. I mitten finns flervåningshus, parker och skog. Längs kanterna finns egnahemshus, radhus och miniegnahemshus.
Ett småstadsliknande område med flervåningshus förläggs till planområdets södra och mellersta del. Här kan även radhus, egnahemshus och minihus uppföras. Illustration: Tietoa Finland Oy

Flervåningshus, radhus, egnahemshus och minihus

I södra och mellersta delen av planområdet finns ett småstadslikt område för flervåningshus som gränsar dels till en skogsklädd kulle, dels till centralparksaxeln. I planen har flervåningshusen i regel fyra våningar.

För byggande i radhusstil har områden reserverats längs huvudgatan som leder norrut och söder om Nickby gårds huvudbyggnad. Genom placeringen av husen bildas tydliga gatulandskap och lugna gårdsområden.

Det finns två områden för egnahemshus. Här är avsikten att skapa täta, men trivsamma bostadsområden som påminner om gamla finländska trästäder. Det uppnås genom att man placerar en sida av byggnaderna strax intill gatan, varvid en relativt stor gårdsplan uppkommer även på små tomter. Gårdsområdena kantas av ekonomibyggnader. I området planeras dessutom områden för miniegnahemshus där man på egna tomter kan bygga hus som till storleken motsvarar ungefär en tvårumslägenhet.

Bild: Tietoa Finland Oy

Illustration som en flygbild. På bilden syns skog, en gata och flera små egnahemshus med små gårdsplaner som avgränsats med häckar.
I området planeras också områden för miniegnahemshus där man på egna tomter kan bygga hus som till storleken motsvarar ungefär en tvårumslägenhet. En sida av husen byggs strax intill gatan och på det sättet blir gårdsutrymme kvar även på små tomter. Illustration: Tietoa Finland Oy

Bild: Tietoa Finland Oy

Illustration som en flygbild. På bilden syns radhus och några egnahemshus samt gator. Mitt på bilden går en parklik cykel- och gångbana med träd och gräs på vardera sidan.
I planen har områden reserverats för byggande i radhusstil. Genom placeringen av husen bildas tydliga gatulandskap och lugna gårdsområden. Illustration: Tietoa Finland Oy

Fler friluftsleder än i dag

I den respons som gavs på planen våren 2020 uttryckte nickbyborna sin oro över de framtida möjligheterna till rekreation.

– Som mål för planarbetet fastställdes att det framöver ska finnas minst lika mycket friluftsleder som i dag. I planutkastet har målet uppnåtts och till och med överträffats, berättar planläggningsarkitekt Dennis Söderholm.

Friluftslederna kommer ställvis att dras om och längs vissa leder blir det nuvarande öppna åkerlandskapet mer parklikt. Likaså kommer frisbeegolfbanan att finnas kvar, även om man blir tvungen att flytta några korgar. Skidspåret från Lukkarin koulu till Norrskogen bevaras.

En övergripande plan för Nickby som tar fasta på grönvärdena

I planstommen granskas Nickby som helhet. De riktlinjer som lades fram i den år 2016 godkända utvecklingsbilden för Nickby har preciserats och konkretiserats.

Planstommen är en riktgivande plan som är mer översiktlig än en detaljplan men mer detaljerad än en generalplan. Den fungerar som utgångspunkt för de detaljplaner och detaljplaneändringar som ska utarbetas i området. Planstommen är dels ett verktyg för planläggningen som hjälper till att hålla helheten i schack vartefter små planändringar görs på olika håll i tätorten, dels syftar den till att få privata markägare att vakna upp för möjligheterna att utveckla markanvändningen.

Möjligheterna till kompletteringsbyggande, trafiknätet och nätet av grönområden

I planstommen för Nickby granskas möjligheterna att kompletteringsbygga centrumområdet, placeringen av de nya bostadsområdena som stöder sig på stationsnejden och möjligheterna inom markanvändningen. I planstommen presenteras också de grundläggande principerna för trafiknätet och anvisas de viktigaste förbättringsbehoven. Det centrala är att beskriva var i gatunätet nya förbindelser behövs, medan gatornas exakta placering klarnar i samband med detaljplaneringen.

I utvecklingsbilden förbereder man sig för att befolkningen i Nickby ökar från nuvarande ca 5 000 invånare till 10 000 invånare, som är en förutsättning för lönsam persontågstrafik. I fråga om bostäderna i centrum finns också beredskap för att befolkningen åldras.

– Befolkningsökningen för mycket bra med sig bara den planeras väl. Exempelvis skapar tillväxten i centrum en grund för ett bredare serviceutbud i Nickby, vilket i sin tur gagnar alla sibbobor, säger Söderholm.

En plan över grönnätet finns som bilaga till planstommen. Den visar i stora drag hur grönområdena, friluftslederna och rekreationsobjekten ska placeras, vilka områdesreserveringar som gjorts för dem och deras karaktär. Målet är att utveckla ett fungerande, upplevelserikt och rätt dimensionerat grönnät för den växande tätorten.

Planerna läggs fram offentligt

Markanvändningssektionen och kommunstyrelsen har på sina sammanträden i december godkänt att utkastet till detaljplan för Nickby gårds centrum och förslaget till planstomme för Nickby läggs fram offentligt. Den officiella framläggningstiden börjar 15.1.2021 men redan nu kan man bekanta sig med planmaterialet på kommunens webbplats.

På grund av coronaepidemin kan inget fysiskt informationsmöte anordnas, men ett webbinarium för presentation av planerna har preliminärt fastställts till 3.2.2021. Kommentarer om planerna kan också lämnas via en kartenkät. Pappersversioner av planerna kommer att läggas fram på biblioteket i Nickby när framläggningstiden börjar 15.1.2021.

Invånarna kan kommentera planerna under tiden 15.1–15.2.2021.

Planstommen för Nickby fortskrider efter eventuella korrigeringar till kommunstyrelsen för godkännande. Ett förslag till detaljplan för Nickby gårds centrum utarbetas med utgångspunkt i inlämnade kommentarer och det läggs fram offentligt på nytt tidigast sommaren 2021. Detaljplanen godkänns slutligen av kommunfullmäktige.

Länkar till planerna på kommunens webbplats:

NG8 Utkast till detaljplan för Nickby gårds centrum
KR3 Förslag till planstomme för Nickby

 

 

Senast uppdaterad 05.07.2022