Nikkilän suuntaviivat 2020-luvulle on hahmoteltu – kaavarunko ja kartanon asemakaava tulevat nähtäville

Uusi puutarhamainen asuinalue radan pohjoispuolelle

Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavan tavoitteena on luoda viihtyisä puutarhamainen asuinalue, joka tukeutuu Nikkilän keskustan palveluihin.

Puistoja ja virkistysmetsiä virtaavien vesien ympärille

Suunnitelman runko muodostuu alueen nykyisen maaston, eli virtaavan veden ja kukkuloiden, pohjalta. Vesien virtaamisreittien ympärille tulee puistojen ja virkistysmetsien vyöhykkeitä, jotka halkovat koko alueen. Myös metsäisistä kukkuloista muodostuu virkistysalueita. Lisäksi Ollbäckenin laaja purolaakso on tarkoitus pitää niittynä. Koko Nikkilän laajana ulkoilualueena säilyy Pohjanmetsä kaava-alueen pohjoispuolella.

Nikkilän kartanorakennusten aluetta suunnitellaan palveluja varten ja kartanon rakennukset osoitetaan suojeltaviksi asemakaavalla. Konkreettisia suunnitelmia siitä, minkälaisia toimintoja kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa rakennuksissa voisi toimia ei tällä hetkellä ole, mutta kartanon ympäristö aiotaan pitää puistomaisena.

Kuva: Tietoa Finland Oy

Ilmasta havainnekuva alueesta. Kuvan keskiosassa näkyy kerrostaloja, puistoalueita ja metsää. Reunoilla on omakotitaloja, rivitaloja ja miniomakotitaloja
Kaava-alueen etelä- ja keskiosaan sijoittuu pikkukaupunkimainen kerrostaloalue. Alueelle tulee myös rivitalotyylistä rakentamista, omakotitaloja miniomakotitaloja. Kuva: Tietoa Finland Oy

Kerrostaloja, rivitaloja, omakotitaloja ja miniomakoteja

Kaava-alueen etelä- ja keskiosaan sijoittuu pikkukaupunkimainen kerrostaloalue, joka rajoittuu toisaalta metsäiseen kukkulaan ja toisaalta keskuspuistoon. Suunnitelmassa kerrostalojen korkeudet ovat pääsääntöisesti neljä kerrosta.

Rivitalotyyliselle rakentamiselle on varattu alueita pohjoiseen vievän pääkadun varrelle ja kartanorakennuksen eteläpuolelle. Talojen sijoittelulla muodostetaan selkeitä katumaisemia ja toisaalta rauhallisia pihoja.

Omakotitaloalueita on kaksi. Niistä on tarkoitus luoda tiiviitä, mutta viihtyisiä asuinalueita, samaan tapaan kuin Suomen vanhoissa puukaupungeissa. Tämä saavutetaan sijoittamalla rakennukset yhdeltä sivultaan kiinni katuun, jolloin suhteellisen pienillekin tonteille jää iso piha. Pihoja reunustavat piharakennukset. Alueelle suunnitellaan lisäksi miniomakotitaloalueita, joille voi rakentaa noin kaksion kokoisia erillistaloja omille tonteille.

Kuva: Tietoa Finland Oy

Havainnekuva ilmasta. Kuvassa näkyy metsää, katu ja useita pieniä omakotitaloja, joilla on pienet pensasaitojen rajaamat pihat.)
Alueelle suunnitellaan myös miniomakotitaloalueita, joille voi rakentaa noin kaksion kokoisia erillistaloja omille tonteille. Rakennukset on sijoitettu yhdeltä sivultaan kiinni katuun, jolloin pienillekin tonteille jää piha. Kuva: Tietoa Finland Oy

Kuva: Tietoa Finland Oy

Kaavassa on varattu alueita rivitalotyyliselle rakentamiselle. Talojen sijoittelulla muodostetaan selkeitä katumaisemia ja toisaalta rauhallisia pihoja.
Kaavassa on varattu alueita rivitalotyyliselle rakentamiselle. Talojen sijoittelulla muodostetaan selkeitä katumaisemia ja toisaalta rauhallisia pihoja. Kuva: Tietoa Finland Oy

Ulkoilureittejä jopa nykyistä enemmän

Keväällä 2020 kaavasta saadussa palautteessa nikkiläläiset olivat huolissaan alueen virkistyskäytön jatkumisesta.

-Kaavatyössä asetettiin tavoitteeksi, että ulkoilureittejä tulee jatkossakin olemaan alueella vähintään yhtä paljon kuin nytkin. Se tavoite on kaavaluonnoksessa saavutettu ja on menty ylikin, kertoo kaavoitusarkkitehti Dennis Söderholm.

Ulkoilureitit tulevat osittain siirtymään ja joillakin reiteillä nykyinen avoin peltomaisema muuttuu puistomaisemaksi. Samoin alueella oleva frisbeegolfrata tulee toimimaan jatkossakin, mutta joidenkin korien paikkoja joudutaan muuttamaan. Myös hiihtolatuyhteys Lukkarin koululta Pohjanmetsän virkistysalueelle säilyy.

Kokonaissuunnitelma Nikkilälle, joka huomioi viherarvot

Kaavarungossa tarkastellaan Nikkilää kokonaisuutena ja tarkennetaan sekä konkretisoidaan vuonna 2016 hyväksytyssä Nikkilän kehityskuvassa esitettyjä linjauksia.

Kaavarunko on asemakaavaa yleisempi ja yleiskaavaa yksityiskohtaisempi ohjeellinen suunnitelma. Se toimii lähtökohtana alueelle laadittaville asemakaavoille ja asemakaavan muutoksille. Kaavarunko on toisaalta kaavoituksen työkalu, joka auttaa pitämään kokonaisuuden hallussa, kun pieniä kaavamuutoksia tehdään ympäri taajamaa. Toisaalta se herättää yksityiset maanomistajat näkemään kehittämismahdollisuuksia.

Täydennysrakentamisen mahdollisuudet, liikenneverkko ja viheralueverkosto

Nikkilän kaavarungossa tarkastellaan keskusta-alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia sekä tulevaan asemanseutuun tukeutuvien uusien asuntoalueiden sijoittumista ja maankäytön mahdollisuuksia. Siinä esitetään myös liikenneverkon perusperiaatteet ja osoitetaan keskeiset liikenneverkon parannustarpeet. Keskeistä on kuvata se, missä katuverkoston välille tarvitaan uusia yhteyksiä. Tarkempi katujen sijainti suunnitellaan asemakaavoituksen yhteydessä.

Kehityskuvassa varaudutaan Nikkilän väestömäärän kasvamiseen nykyisestä noin 5 000 asukkaasta 10 000 asukkaaseen, joka on edellytys henkilöjunaliikenteen kannattavuudelle. Keskusta-asumisessa varaudutaan myös väestön vanhenemiseen.

-Kasvava väestömäärä tuo hyvin suunniteltuna mukanaan paljon hyvää. Esimerkiksi keskustan väestönkasvu luo perustan nykyistä laajemmalle palvelutarjonnalle Nikkilässä, mikä taas palvelee kaikkia sipoolaisia, Söderholm kertoo.

Kaavarungon liitteenä on Nikkilän viheralueverkoston suunnitelma. Siinä näkyy yleistasolla viheralueverkoston, virkistysreitistön ja -kohteiden sijoittuminen ja niiden tilavaraukset sekä luonne. Tavoitteena on edistää elämyksellisen ja toimivan viherverkoston kehittyminen kasvavaan Nikkilään.

Suunnitelmat nähtäville

Maankäyttöjaosto ja kunnanhallitus ovat joulukuun kokouksissaan hyväksyneet Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavaluonnoksen ja Nikkilän kaavarunkoehdotuksen asetettavaksi nähtäville. Virallinen nähtävilläoloaika alkaa 15.1.2021, mutta kaavojen aineistoihin voi tutustua jo nyt kunnan nettisivulla.

Koronapandemian takia ei voida järjestää fyysistä yleisötilaisuutta, vaan alustavasti aiotaan järjestää 3.2.2021 webinaarimuotoinen kaavojen esittelytilaisuus. Suunnitelmista pyydetään myös kommentteja karttakyselyllä. Paperiversiot kaavoista tulevat saataville Nikkilän kirjastoon, kun nähtävilläolo alkaa 15.1.2021.

Suunnitelmista pyydetään asukkaiden kommentteja 15.1.–15.2.2021.

Nikkilän kaavarunko etenee mahdollisten korjausten jälkeen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavasta laaditaan kaavaehdotus annettujen kommenttien perusteella ja se asetetaan vielä kertaalleen nähtäville aikaisintaan kesällä 2021. Asemakaavan hyväksyy lopullisesti aikanaan kunnanvaltuusto.

Linkit kaavoihin kunnan verkkosivuilla:

NG8 Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavaluonnos
KR3 Nikkilän kaavarunkoehdotus

 

 

Viimeksi muokattu 05.07.2022