Statistikrapporten Sibbo i Siffror 2020 visar hur den växande kommunen utvecklas

Årligen föds i genomsnitt 170 barn och dör i genomsnitt 140 personer i Sibbo. Till kommunen flyttar årligen i genomsnitt 1 600 personer och bort flyttar i genomsnitt 1 200 personer. År 2020 föddes 180 barn och dog 172 personer. Till Sibbo flyttade 1 974 personer och bort flyttade 1 465 personer.

År 2020 uppgick andelen finskspråkiga till 64 procent, andelen svenskspråkiga till 30 procent och andelen personer med ett främmande modersmål till 6 procent. Till de största utländska språkgrupperna hörde den estniska språkgruppen (364 personer) och den ryska språkgruppen (257 personer). I Sibbo finns över 70 olika nationaliteter.

Befolkningens åldersstruktur blir äldre men är yngre än i hela landet. I slutet av år 2020 var andelen 0–14-åringar 18 procent, andelen 15–64-åringar 64 procent och andelen 65 år fyllda 18 procent.

Ungefär hälften av Sibboborna hör till arbetskraften. År 2019 var antalet yrkesverksamma 10 331 och antalet arbetsplatser 6 994 arbetsplatser. Självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser utgjorde 67,7 procent. Av de yrkesverksamma arbetade 70 procent utanför kommunen.  Av arbetsplatserna fanns 2 procent inom jord- och skogsbruk, 40 procent inom industri-, byggnads- och transportbranschen samt 56 procent inom servicebranschen (ofördelade värden: 2 %).

I Sibbo har antalet bostäder ökat med nästan hälften under 2000-talet. I slutet av år 2020 fanns cirka 10 500 bostäder, av vilka nästan tusen bostäder inte var i stadigvarande bruk. De flesta bostäderna finns i egnahemshus och parhus. Under de senaste åren har andelen höghusbostäder blivit större. År 2020 var 61 procent av bostäderna egnahems- och parhusbostäder, 7 procent radhusbostäder och 31 procent höghusbostäder (bostäder i övriga byggnader: 1 procent).

År 20201 upptog bostadsbyggnaderna 65 procent, industri- och lagerbyggnaderna 22 procent och övriga byggnader 13 procent av den totala byggnadsytan i Sibbo (sommarstugor och lantbruksbyggnader ingår i regel inte i byggnadsbeståndet). Under de senaste åren har industri- och lagerbyggnadernas våningsyta ökat snabbt.

År 2020 fanns 2 182 sommarstugor i kommunen. Över hälften av dem fanns ute i skärgården.

Statistikrapporten Sibbo i Siffror har publicerats på kommunens webbplats: sibbo.fi -> Organisation -> Nyckeltal

Länk:

Statistikrapporten Sibbo i Siffror (pdf)

 

Senast uppdaterad 17.12.2021