Småbarnspedagogikens lokaler i södra Sibbo ska tänkas om – kommunen samlar in vårdnadshavares synpunkter vecka 12

Tre alternativ för en lokallösning ges bildningsutskottet för kännedom vid utskottets nästa möte den 9 mars. Förslaget publiceras i kväll på föredragningslistan för bildningsutskottets möte bakom denna länk och kan då läsas på webbplatsen.

Det preliminära förslaget är att kommunen hyr ett paviljongdaghem för Skogsbackens språkbadsdaghem, daghemmet Västerskogin päiväkoti och Landsängens daghem. Daghemsbyggnaden hyrs för en viss tid och den skulle enligt förslaget uppföras i Västerskog för att ersätta de befintliga daghemsbyggnaderna. Det föreslås att de byggnader som för närvarande används av daghemmen rivs först, och en tillfällig daghemspaviljong byggs på platsen och hyrs av kommunen.

Innan det nya paviljongdaghemmet tas i bruk skulle båda Västerskogin päiväkoti och Skogsbackens språkbadsdaghem att vara tillfälligt placerade i andra daghem i området i ungefär ett år. Verksamheten i Landsängens daghem kunde fortsätta i daghemmets nuvarande lokaler tills de nya lokalerna blir tillgängliga. Vårdnadshavare till barn i ovan nämnda daghem hörs och informeras om ärendet separat.

Enligt nuvarande information förväntas bildningsutskottet fatta ett beslut om lokallösningen den 6 april. Innan dess vill beslutsfattarna höra kommuninvånarnas åsikter vid ett informations- och diskussionsmöte som ordnas under vecka 12. Det exakta datumet för mötet och instruktioner om hur man deltar meddelas senare, när mer information finns tillgänglig. Alla intresserade är välkomna att delta i mötet.

Länkar:
Föredragningslistor och protokoll på bildningsutskottets möten
Tidigare pressmeddelande på sibbo.fi: Beslut om småbarnspedagogikens lokaler i södra Sibbo fattas våren 2022 (17.2.2022)

 

Senast uppdaterad 04.03.2022