Småbarnspedagogiken i Sibbo kommun övergår till timbaserade klientavgifter i april

Enligt det nya avgiftssystemet reserverar vårdnadshavarna på förhand ett lämpligt antal timmar i månaden för sina barn via programmet Daisy. Vårdnadshavarna faktureras sedan utgående från de reserverade timmarna. Avgiften påverkas dessutom fortfarande av vårdnadshavarnas inkomstnivå och familjens storlek i enlighet med lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. En övergång till timbaserade klientavgifter är möjlig i och med att Sibbo tar i bruk det nya systemet Daisy inom småbarnspedagogiken.

När de nya avgiftsprinciperna utarbetades strävade man efter att förtydliga och förenkla avgiftsgrunderna inom småbarnspedagogiken. Genom ändringen blir det lättare för vårdnadshavarna att jämföra avgifterna för de olika vårdtiderna när de väljer småbarnspedagogik för sina barn. Många vårdnadshavare har upplevt att det nuvarande systemet är otydligt och krångligt. Det har varit svårt att förutse hur de dagliga och månatliga vårdtiderna påverkar varandra. I det nya systemet har principerna för att fastställa avgiften förtydligats. Om vårdtiden förblir oförändrad i fortsättningen, kommer även största delen av familjerna att ha samma klientavgifter som nu.

Nästa vecka skickar vi noggrannare information till vårdnadshavarna om de nya avgiftsnivåerna för den timbaserade faktureringen. Det finns fyra avgiftsnivåer, och avgiftsnivån bestäms utifrån antalet timmar i veckan som barnet vistas inom småbarnspedagogiken. Vårdnadshavarna ges tillfälle att under mars månad göra ändringar i timantalet och barnets behov av småbarnspedagogik utgående från de nya avgiftsklasserna. Ändringarna görs i systemet Daisy. Om vårdnadshavaren inte gör några ändringar, överför kommunen barnets nuvarande vårdtider till det motsvarande timantalet i det nya avgiftssystemet.

Bildningsutskottet beslutade om övergång till timbaserade klientavgifter 8.2.2021.

Länkar:

Meddelande 27.1.2021: Småbarnspedagogiken i Sibbo förnyar sina elektroniska system i mars
Bildningsutskottets möte 8.2.2021, protokoll

 

Senast uppdaterad 22.02.2021