Sibbo slopar den allmänna rekommendationen om användning av munskydd inom den grundläggande utbildningen och i gymnasierna

Fastän den allmänna rekommendationen om användning av munskydd upphör rekommenderar kommunen att munskydd används i läroanstalterna i situationer som anges i Sibbos rekommendationer om användning av munskydd. Alla personer, även vaccinerade, uppmuntras att använda munskydd inomhus i situationer där många personer vistas nära varandra. Det rekommenderas att munskydd alltid används inomhus i offentliga utrymmen om personen inte har fullt vaccinationsskydd eller inte har haft coronavirusinfektion för mindre än sex månader sedan. Rekommendationen gäller alla personer som fyllt 12 år. Det är alltid tillåtet att skydda sig själv genom att använda munskydd. Gratis munskydd delas fortfarande ut i skolorna och läroanstalterna.

Undervisnings- och kulturministeriet gav tidigare i veckan en ny rekommendation om coronasäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter. Den innehåller inte längre någon nationell rekommendation om användning av munskydd utan situationen får bedömas regionalt. Även den nationella rekommendationen om att hålla undervisningsgrupperna isär slopas, och undervisningsgrupperna i Sibbo behöver därmed inte heller längre hållas isär.

Däremot ska man fortfarande säkerställa effektiviserad rengöring av lokalerna och se till att det t.ex. finns möjlighet att rengöra händerna. Man får inte delta i småbarnspedagogiken, undervisningen eller annan verksamhet om man har symtom eller är sjuk.

Enligt THL:s riskbedömning och uppföljning är sannolikheten för att man blir smittad av coronavirus och för att sjukdomen sprids liten i småbarnspedagogiken och läroanstalterna.

Den starka rekommendationen om att personalen ska använda munskydd slopas också

Sibbo kommun har beslutat att också upphäva den starka rekommendationen om att personalen ska använda munskydd från och med den 25 oktober. Rekommendationen slopas dock inte för anställda inom social- och hälsovården då de träffar kunder och vistas i kundlokalerna.

Det rekommenderas att de anställda i fortsättningen följer den allmänna rekommendation om användning av munskydd och använder munskydd med tanke på situationen och sitt eget skydd. Det rekommenderas till exempel att alla personer använder munskydd inomhus i situationer där många personer vistas nära varandra, dvs. stora sammankomster eller situationer där andra personer än de som hör till den etablerade arbetsgemenskapen eller kundkretsen är närvarande. Den starka rekommendationen om att använda munskydd gäller fortfarande social- och hälsovårdspersonalen.

De anställda har dock alltid rätt att använda munskydd om de så önskar. Kommunen som arbetsgivare erbjuder de anställda munskydd och visir som används under arbetstiden fram till årets slut.

Informationen om smittfall ändrar

Sibbo kommun har också beslutat att avstå från att rapportera om coronafall och exponeringar som konstaterats i läroanstalterna och daghemmen. Fram till nu har kommunen informerat i händelse av att en hel undervisningsgrupp eller barngrupp eller ett ännu större antal personer har försatts i karantän.  Även på nationell nivå ligger tyngdpunkten inte längre på att följa upp antalet fall och exponeringar, och därför anses det inte längre nödvändigt att rapportera om smittfallen i läroanstalterna och daghemmen.

I fortsättningen informerar kommunen endast de berörda parterna om smittfall i läroanstalterna och daghemmen. I övrigt informerar kommunen om smittsituationer som avsevärt påverkar utbudet av kommunens tjänster. Kommunen informerar också om smittfall ifall man inte på något annat sätt än via offentlig information kan nå de exponerade.

Länkar:

Coronainfo på Sibbo kommuns webbplats
Sibbos rekommendation om användning av munskydd
THL:s bedömning av risken för coronavirus vid evenemang och sammankomster
Undervisnings- och kulturministeriets och THL:s rekommendation till anordnare av undervisning och småbarnspedagogik

Senast uppdaterad 15.10.2021