Sibbo kommuns bokslut för år 2021 godkändes av fullmäktige

Enligt kommundirektör Mikael Grannas kommer det under de närmaste åren att krävas ett mycket målmedvetet arbete av kommunen för att upprätthålla en balanserad ekonomi.

– Även om förra årets bokslut visar ett överskott är de ekonomiska utsikterna för morgondagens kommun extremt utmanande under de kommande åren och sämre än vad som tidigare beräknats. Vi måste förbättra vår produktivitet avsevärt eftersom kommunens skatteintäkter kommer att minska kraftigt till följd av välfärdsområdesreformen, säger Grannas.

Utvärderingsberättelsen antecknades för kännedom

Fullmäktige antecknade också utvärderingsberättelsen för kännedom. I sin utvärderingsberättelse uppmärksammade revisionsnämnden bland annat att avvikelser som varit oberoende av kommunen såsom pandemin, det försenade kommunalvalet och det förberedande arbetet inför välfärdsområdesreformen har belastat tjänsteinnehavarna och tagit en betydande del av deras arbetstid i anspråk. Enligt revisionsnämnden har det inte funnits tillräckligt med resurser för att utveckla kommunens egna processer.

– Revisionsnämnden vill uttrycka sin tacksamhet till kommunens tjänsteinnehavare som har varit tvungna att anpassa sig till snabbt förändrade situationer, konstaterar nämnden i sin utvärderingsberättelse.

Revisionsnämnden påpekade också att personalens bristande sakkännedom och tillgången till personal är en betydande risk för hela kommunen. Enligt revisionsnämnden finns det fortfarande behov av att utveckla en god förvaltningssed samt ett transparent och jämlikt beslutsfattande.

Revisionsnämnden uppmärksammade framför allt att bland annat de psykiska problemen bland unga har ökat samt att balansen av en mångsidig byggnation inte har förverkligats. Enligt revisionsnämnden var kommunens ekonomiska resultat en positiv överraskning jämfört med förväntningarna.

Fullmäktiges möten spelas in på video och sänds i realtid på internet. Inspelningarna kan också ses i efterhand på Sibbo kommuns YouTube-kanal.

Länkar:

Föredragningslista till fullmäktigemötet
Mötesinspelningar på Sibbo kommuns YouTube-kanal
Det tidigare pressmeddelandet om ärendet 24.3.2022: Förslag till bokslut: Sibbo kommuns överskott 2,5 miljoner euro år 2021

 

Senast uppdaterad 13.06.2022