Förslag till bokslut: Sibbo kommuns överskott 2,5 miljoner euro år 2021

Enligt kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist är det positivt att både resultatet och överskottet är klart bättre än siffrorna i budgeten.

– Även skatteintäkterna var högre än budgeterat. I bokslutet ingår också en reservering för saneringen av Sibbo gymnasium under åren 2022 och 2023. Det är oroväckande att lånebeloppet ökar fastän det investerade beloppet, cirka 15 miljoner euro, är klart lägre än tidigare år. Kommunstyrelsen vill tacka personalen för deras ihärdiga arbete och flexibilitet under coronakrisen i fjol, säger Lindqvist.

År 2021 var coronaviruspandemin och dess konsekvenser utmanande för ekonomin redan för andra året i rad. Kostnaderna ökade betydligt på grund av coronatestning, ordnande av coronavaccinationer och anskaffning av skyddsutrustning.

– Coronakrisen påverkade i hög grad kommunens verksamhet under hela förra året. Ekonomiskt sett har hanteringen av covid-19 både ökat kostnaderna och minskat intäkterna i Sibbo. Lyckligtvis har staten kompenserat kommunerna ekonomiskt för att hantera krisen, berättar kommundirektör Mikael Grannas.

År 2021 beviljade staten Sibbo kommun 3,2 miljoner euro i ersättningar för att täcka de kostnader som orsakats av coronapandemin under de åtta första månaderna. Dessutom har Sibbo kommun ansökt om tilläggsersättning för slutet av året, vilket beaktas i bokslutet med en reservering på 1,7 miljoner euro.

Förberedelserna inför social- och hälsovårdsreformen sysselsatte också kommunen i hög grad under det gångna året. Kommunen har bland annat deltagit i arbetet som utförts av det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde. Kommunens social- och hälsovårdstjänster överförs till Östra Nylands välfärdsområde i början av år 2023. Reformen förväntas försämra den ekonomiska balansen i Sibbo under de kommande åren och öka behovet av att anpassa de funktioner som blir kvar i kommunen.

Kommunens lånebelopp per invånare 5 909 euro

Kommunens lånebelopp fortsatte att öka under år 2021. I slutet av året var lånebeloppet 131,1 miljoner euro, det vill säga 21,7 miljoner euro större än fjolårets belopp. Kommunens lånebelopp per invånare var 5 909 euro i slutet av året.

Kommunens verksamhetskostnader uppgick till sammanlagt 145,5 miljoner euro och de ökade med 4,6 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna minskade något, men kommunen köpte fler tjänster än tidigare. Kommunens verksamhetskostnader per invånare var 6 557 euro.

Social- och hälsovårdens verksamhetskostnader uppgick till 74,3 miljoner euro i fjol. På bildningstjänsterna satsade kommunen 56,5 miljoner euro i fjol. Kostnaderna för tekniska väsendet och byggnads- och miljöväsendet uppgick till 18,8 miljoner euro. Förvaltningens andel (omfattar utveckling och planläggning samt IT-, ekonomi- och förvaltningstjänster) var 19,0 miljoner euro.

Kommunen fick inkomster till ett belopp av 166,5 miljoner euro. De budgeterade skatteinkomsterna överskreds med 5,6 miljoner euro och uppgick till sammanlagt 115,1 miljoner euro. Kommunen fick statsandelar till ett belopp av 17,7 miljoner euro, vilket är nästan 6 miljoner euro mindre än året innan.

Kommunen investerade för 21,6 miljoner euro

Kommunen investerade för sammanlagt 21,6 miljoner euro förra året. Kommunens bruttoinvesteringar inklusive Sibbo Vatten underskred budgeten med cirka 8,6 miljoner euro.

Arbetet med att bygga ut Nickby Hjärta slutfördes i fjol och lokalerna togs i bruk hösten 2021. Förra året färdigställdes också flera stora saneringsinvesteringar såsom andra fasen av Cook and Chill-köken och renoveringen av Jokipuiston koulu. Dessutom genomfördes ett antal mindre saneringsprojekt bland annat i skolor och daghem.

Arbetet med att bygga kommunaltekniken i områdena Norrängen och Tasträsk IV inleddes. Den första fasen av detaljplaneändringen av Sibbovikens strand samt Långtradarvägen och dagvattenlösningarna i Bastukärr färdigställdes under 2021.

Kommunens personalstyrka oförändrad

Personalkostnadernas andel av kommunens utgifter var 59,8 miljoner euro vilket är något mindre än året innan. Kommunens snabba befolkningstillväxt har fortsatt, men antalet kommunanställda har förblivit det samma.

Storleken på kommunens organisation har med andra ord snabbt minskat i förhållande till kommunens befolkning. I slutet av förra året hade kommunen enligt preliminära uppgifter 58,8 anställda per 1 000 invånare. Kommunen hade flest anställda inom bildningstjänsterna, som sysselsatte mer än hälften av kommunens personal.

Senast uppdaterad 28.03.2022