Sibbo kommun förbinder sig till nya etiska principer

Avsikten med de etiska principerna är att främja etisk verksamhet, förebygga oetiskt verksamhetssätt och eftersträva förtydligande av gränserna mellan godkänd och förbjuden verksamhet. De etiska principerna styr kommunens verksamhet i större omfattning än vad som föreskrivs i lagar och författningar.

Sibbo kommuns etiska principer innefattar bland annat förbud mot diskriminering och trakasseri samt krav på att följa de mänskliga rättigheterna och respektera allas rätt till privatliv.

– Vi behandlar kommuninvånarna likvärdigt. Kommunen försätter ingen grundlöst i en annan position än andra på basis av hens härkomst, religion, kön, ålder eller politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet eller en orsak som kan jämföras med dessa, konstateras i principerna.

De etiska principerna förpliktar kommunens personal att till exempel granska fakturor noggrant och säkerställa att den fakturerade summan motsvarar överenskommen tjänst eller produktleverans samt att meddela omedelbart om ovanliga fakturor eller betalningsförfrågningar.

Principerna anvisar om bland annat undvikande av intressekonflikter samt mottagande av gåvor och förmåner. Enligt principerna får gåvor, förmåner och gästfrihet inte ens se ut att påverka beslutsfattandet.

– I principerna föreskrivs att huvudregeln alltid är att avböja en gåva då det finns osäkerhet kring om det är lämpligt eller enligt förordningarna att ta emot eller ge den.

De etiska principerna gäller kommunens all verksamhet och fastställer alla förtroendevaldas, direktörers, tjänsteinnehavares och anställdas verksamhetssätt oberoende position eller arbetsuppgifter. Uppföljning av verkställande av etisk verksamhet och saklig reagerande på observerade brister är varje anställds plikt.

Sibbo kommun förutsätter i framtiden att även partner och intressenter följer kommunens etiska principer.

Länkar:

Sibbo kommuns etiska principer (pdf)

Rapporteringskanal för misstänkta överträdelser

 

Senast uppdaterad 25.01.2024