Sibbo i Kommunbarometern 2024: Vad lyckades vi i och vad kan vi förbättra?

I Kommunbarometern år 2024 lyftes många slags faktorer fram som Sibbo kommuns styrkor.

Sibbo fick vitsordet 3,24 i företagsinriktat beslutsfattande, vilket är högre än medeltalet (3,22). Detta påvisar att företagens behov beaktas väl i beslutsfattandet i kommunen. Som jämförelse kan nämnas Borgås vitsord 2,92 och Lojos 2,85.

I Upphandlingspolitik fick Sibbo vitsordet 2,88, vilket är en aning högre än medeltalet i Nyland (2,84). Som jämförelse kan nämnas till exempel Tusbys vitsord 3,00 och Lovisas 2,15.

Sibbo fick vitsordet 3,24 i förtroendevaldas uppskattning av företagsamhet, vilket är högre än medeltalet (3,09). Som jämförelse kan nämnas Lojo som fick vitsordet 2,58 i ”positiv inställning mot företagsamhet”.

Sibbo fick vitsordet 3,00 i beaktande av företag i beslutsfattande, vilket är ett steg i en bättre riktning än i den föregående barometern. Det är dock sämre än medeltalet (3,16).

Beslutsfattandets öppenhet och effektivitet är utvecklingsobjekt i undersökningen

I öppenhet av beslutsfattande fick Sibbo vitsordet 2,79, vilket lämnar utrymme för förbättringar i kommunen. Medeltalet var 3,16 och till exempel Borgnäs fick vitsordet 4,10.

Vitsordet i beslutsfattandets effektivitet, 2,58, påvisar att det finns utrymme för förbättringar även i beslutsfattandets effektivitet. Som jämförelse kan nämnas Ingås vitsord 3,67 och Nurmijärvis 3,03.

Sibbo fick vitsordet 2,83 i informering och sammankallande av företag till dialog, vilket sjönk en aning från de föregående åren. Medeltalet var 3,13.

Sibbo kommun ämnar utnyttja Kommunbarometerns resultat för att fortsatt utveckla näringslivspolitiken och samarbetet med företagen. Dessa resultat används till exempel nu då det nya näringsprogrammet utarbetas för åren 2024–2028. Av dessa resultat går det att dra slutsatsen att företagare vill förbättra öppenheten och effektiviteten av beslutsfattandet samt förstärka informeringen och dialogen.

Mer information om Kommunbarometerns resultat hittar du på finska på Företagare i Finlands webbplats: Kommunbarometern 2024

Senast uppdaterad 18.06.2024