Servicenätutredningen och -planen för bildningstjänsterna i Sibbo kommun har färdigställts

Servicenätutredningen och -planen omfattar alla tjänster som lyder under bildningsutskottet, dvs. utbildningstjänster och tjänster för småbarnspedagogik samt kultur- och fritidstjänster. I planen granskas ifrågavarande tjänster, nuvarande serviceutbud och servicenät, framtida behov samt ges rekommendationer om åtgärder som ska vidtas.

Planen innehåller en samling av bakgrundsuppgifter, antal barn och elever, ekonomijämförelser, scenarier och rekommendationer till åtgärder. Dessutom utarbetas en separat plan för idrottstjänster. Planens behandling börjar nästa vecka då fritidssektionen behandlar den. Målet är att de båda planerna behandlas samtidigt av bildningsutskottet i början av nästa år och efter det av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Rekommendationen har samlats ihop av FCG (Finnish Consulting Group Oy) och framskrider till förtroendeorganens behandling. Inga beslut har fattats om ärenden, rekommendationer eller scenarier som ingår i planen. Dokumentet antecknas för kännedom av varje organ som behandlar det.

Rapporten som samlades ihop av FCG är ett stödmaterial och används som grund för fortsatt arbete och kommande beslut. Om det i framtiden fattas beslut om servicenätet och serviceproduktionen, fattas de separat i kommunens ordning för beslutsfattande av de organ till vilkas befogenhet besluten hör.

Sibbobor har tidigare haft möjlighet att uttala sina åsikter om planen vid två höranden i september samt via en webbenkät. Även kommunens personal har hörts vid två höranden och via en enkät.

Det föreslås till bildningsutskottet att utskottet härnäst ber utlåtanden om planen av kommunens övriga organ och påverkansorgan till slutet av januari. Behandlingen av servicenätutredningen och -planen fortsätter efter att utlåtandena har lämnats in.

Länkar

Bildningsutskottets föredragningslistor och protokoll
Webbsida för servicenätutredningen och -planen i sibbo.fi
Förslag till servicenätutredning och -plan i Sibbo kommun (endast på finska)

 

Senast uppdaterad 08.12.2023