Bildningstjänsternas servicenätutredning

Sibbo kommun utarbetar för närvarande en utredning om servicenätet för bildningstjänsterna, som fullmäktige tidigare beslutat om. Utredningen omfattar alla tjänster som lyder under bildningsutskottet, dvs. utbildningstjänster och tjänster för småbarnspedagogik samt kultur- och fritidstjänster. Målet är att skapa en färdplan för den framtida utvecklingen av tjänsterna och servicenätet. Det är meningen att servicenätutredningen ska vara färdig i juni 2023.

Den här sidan uppdateras med datum för diskussionsmöten och den färdiga servicenätutredningen samt bilagor.

I utredningen beskrivs den nuvarande situationen inom bildningstjänsterna. Utifrån den granskas varje tjänsteområde i tre olika tidsperspektiv.

Brådskande åtgärder fastställs för 1–3 år. Förberedelserna av dem ska inledas så snart som möjligt. Det andra tidsperspektivet omfattar de förändringar och utvecklingsåtgärder som ska ske före år 2030. I det tredje tidsperspektivet granskas utvecklingsbehov på längre sikt och de är nära kopplade till bland annat planläggningen av nya bostadsområden.

För närvarande utarbetar också Idrottstjänster en separat utredning om idrottsanläggningarna. När utredningen är klar kommer den att inkluderas i servicenätutredningen. Tekniska utskottet slutförde dessutom förra året en teknisk utredning om Mårtensby skola. I samband med serviceutredningen kommer denna utredning att utvidgas till att omfatta en analys av byggnadens olika användningsområden.

Bildningstjänsternas servicenätutredning

Bildningstjänsternas färdiga servicenätutredning publiceras här.

Utredning om idrottsanläggningar

Den färdiga utredningen om idrotssanläggningar publiceras här.

Utredning om Mårtensbyskolans användningsområden

Mårtensby skolas användningsutredning fortsätter efter samråd med kommuninvånare  

Utredningen av Mårtensby skolas framtid har framskridit och nästa steg är att samla in kommuninvånarnas åsikt om vad utrymmet är lämpligt för. Skulle du vara intresserad av att använda utrymmet för en av dina verksamheter? Känner du till några grunder för att utrymmet inte är lämpligt för en verksamhet? Har du någon i åtanke som ännu inte har hört om utredningen?   

I detta skede av utredningen tar vi gärna emot all information. Utredningen fortsätter baserat på den information som senast erhållits 10.4.2023.  

Vi arrangerar också en möjlighet för att komma och se lokalen onsdagen 5.4.2023 kl. 16-18 och 6.4.2023 kl. 10-11.

Mer information:   

Kulturkoordinator Elina Halla, Elina.Halla@sipoo.fi, 050 598 3083   

Diskussionsmöten

Diskussionsmötenas datum, tid och plats publiceras här.

Bildningstjänsternas servicenätutredningens styrgrupp

Charlotta Engblom, ordförande​

Tuomas Alaterä, viceordförande​

Monika Hämäläinen​

Caroline Högel​

Jenni Lastuvuori​

Tiina-Maria Levamo​

Rasmus Lindroos​

Satu Pärssinen​

Antti Skogster​

Tom Sundbäck​

Tapio Virtanen​

För mer information

Bildningsdirektör Jukka Pietinen, tel. 050 531 1624, jukka.pietinen@sipoo.fi