Servicenätplan för tjänster under bildningsutskottet

Förslaget till servicenätutredningen och -planen för bildningstjänsterna i Sibbo kommun är nu färdigt och framskrider till förtroendeorganens behandling.

Bildningsutskottet beslöt 14.12.2023 § 144 att begära utlåtanden om servicenätsplanen från de organ som definieras i kommunens förvaltningsstadga och som relaterar till deras befogenheter: den finskspråkiga utbildningssektionen, den svenskspråkiga utbildningssektionen, fritidssektionen, välfärdssektionen, tekniska utskottet, byggnads- och miljöutskottet samt markanvändningssektionen, samt av följande påverkansorgan: ungdomsfullmäktige, handikapprådet och äldrerådet.

Servicenätutredningen och -planen omfattar alla tjänster som lyder under bildningsutskottet, dvs. utbildningstjänster och tjänster för småbarnspedagogik samt kultur- och fritidstjänster. I planen granskas ifrågavarande tjänster, nuvarande serviceutbud och servicenät, framtida behov samt ges rekommendationer om åtgärder som ska vidtas.

I planen beskrivs den nuvarande situationen inom bildningstjänsterna under bildningsutskottet. Utifrån den granskas varje tjänsteområde i tre olika tidsperspektiv.

Brådskande åtgärder fastställs för 1–3 år. Förberedelserna av dem ska inledas så snart som möjligt. Det andra tidsperspektivet omfattar de förändringar och utvecklingsåtgärder som ska ske före år 2030. I det tredje tidsperspektivet granskas utvecklingsbehov på längre sikt och de är nära kopplade till bland annat planläggningen av nya bostadsområden.

För närvarande utarbetar också Idrottstjänster en separat plan för idrottstjänsterna. När planen är klar kommer den att inkluderas i servicenätplanen. Tekniska utskottet slutförde dessutom förra året en teknisk utredning om Mårtensby skola. I samband med servicenätplanen kommer denna utredning att utvidgas till att omfatta en analys av byggnadens olika användningsområden.

Servicenätplan för tjänster under bildningsutskottet

Förslag till servicenätutredning och -plan i Sibbo kommun (endast på finska)

Rekommendationen har samlats ihop av FCG (Finnish Consulting Group Oy) och framskrider till förtroendeorganens behandling. Inga beslut har fattats om ärenden, rekommendationer eller scenarier som ingår i planen. Dokumentet antecknas för kännedom av varje organ som behandlar det.

Rapporten som samlades ihop av FCG är ett stödmaterial och används som grund för fortsatt arbete och kommande beslut. Om det i framtiden fattas beslut om servicenätet och serviceproduktionen, fattas de separat i kommunens ordning för beslutsfattande av de organ till vilkas befogenhet besluten hör.

Nätenkät och områdets kartor

För servicenätplanen om bildningstjänsterna i Sibbo kommun samlade vi in kommuninvånarnas åsikter. Man kunde berätta sina åsikter via nätenkäten gällande Sibbo kommuns service på olika områden.

Kartor över olika områden

Gumbostrand, Västerskog, Box, Salpar och Miili

Norra Paipis, Södra- Paipis och Borgby

Tallmo och Mårtensby

Nickby och Nickby gårds område

Söderkulla, Hansas och Miili

 

Plan om idrottsanläggningar

Den färdiga planen för idrottstjänsterna publiceras här.

Invånarenkäten och skolenkäten om Sibbos idrottsplatser genomfördes under september.

I början av oktober genomfördes gruppintervjuer där föreningars, organisationers och förtroendeorganens representanter hade möjligheten att framföra sina egna tankar om det aktuella läget för Sibbos idrottstjänster. En workshop om samma ämne hölls i slutet av oktober.

Planen för idrottstjänsternas behandlades i december i vardag och fritidssektionen. Planen behandlas under våren i bildningsutskottet och andra förtroendeorgan.

Diskussionsmöten

  • Onsdagen 20.9 kl. 17–19 i Festsalen, Gamla vattentornsbacken 1
  • Torsdagen 21.9 kl. 17–19 i Söderkulla biblioteks entré, Amiralsvägen 2

Båda möten inleddes med en genomgång av utredningens innehåll, och efter detta fick kommuninvånarna delta i workshoppar och berätta sina åsikter. Efter detta sammanfattades workshopsarbetet och deltagarna hade möjligheten att precisera sina kommentarer.

Bildningstjänsternas servicenätutredningens styrgrupp

Charlotta Engblom, ordförande​

Tuomas Alaterä, viceordförande​

Monika Hämäläinen​

Caroline Högel​

Jenni Lastuvuori​

Tiina-Maria Levamo​

Rasmus Lindroos​

Satu Pärssinen​

Antti Skogster​

Tom Sundbäck​

Tapio Virtanen​