Resultaten av småbarnspedagogikens enkät: personalens engagemang och sätt att bemöta barnen fick beröm

I enkäten ombads vårdnadshavarna att svara verbalt på frågan om vad tjänsterna för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen har lyckats med. Bland annat så här svarade vårdnadshavarna:

”Personalens sätt att bemöta barnen och familjerna”
”En omtänksam, glad och lekfull atmosfär”
”Hur barnen blir bemötta och deras individuella behov beaktade och tillgodosedda”
”Bestående personal som är engagerad i sitt arbete”
”En trygg miljö och trygga vuxna”

Kundenkäten som var riktad till vårdnadshavarna fick sammanlagt 168 svar. I enkäten ombads vårdnadshavarna att välja den varg som bäst beskriver deras åsikter om olika frågor och påståenden: en öppet glad varg, en leende varg, en allvarlig varg eller en arg varg. Därutöver kunde vårdnadshavarna svara verbalt på olika öppna frågor.

Detta år kartlade enkäten framför allt vårdnadshavarnas synpunkter om samarbetet och delaktigheten, lärmiljöerna och hur värdegrunden har förverkligats. Man kartlade även önskemål gällande serviceutbudet inom småbarnspedagogiken. Enkätens resultat utnyttjas i utvecklingen av verksamheten och också i utarbetandet av bildningsväsendets servicenätplan.

Lekar i kojor och möjligheter till lugn

Vårdnadshavarnas och barnens önskemål gällande småbarnspedagogikens lärmiljöer kartlades med en öppen fråga. Flera svarare önskade bland annat möjligheten till lugn och återhämtning samt en lugn och bullerfri miljö. Svararna önskade även naturliga gårdsområden, såsom möjligheter att klättra i träd eller på stenar, grönska och en äkta gräsmatta.

Det önskades att lärmiljöerna kunde möjliggöra lekar i kojor, vatten- och sandlekar, bollspel och cykling samt att barnen får uttrycka sig själva med hjälp av konst, musik eller dans. Därutöver lyfte man fram möjligheten att använda en gymnastiksal.

Det önskas längre öppettider på kvällarna och bekanta vikarier

96 procent av svararna upplevde att utbudet av tjänster inom småbarnspedagogiken motsvarar deras familjs behov bra eller mycket bra.

Svararna kunde även berätta hur kommunens småbarnspedagogik kunde betjäna deras familj bättre. Svararna önskade längre öppettider på kvällarna och skiftesvård i södra Sibbo. Det önskades också till exempel mera personalresurser och bekanta vikarier samt ett mer flexibelt system för att anmäla och ändra barnets vårdtider.

Svaren på frågan ”Hur bra motsvarar utbudet av tjänster inom småbarnspedagogiken er familjs behov?” 70 procent av svararna valde den öppet glada vargen, 26 procent valde den leende vargen, 4 procent den allvarliga vargen och 0 procent den arga vargen.
Bild: Svaren på frågan ”Hur bra motsvarar utbudet av tjänster inom småbarnspedagogiken er familjs behov?” 70 procent av svararna valde den öppet glada vargen, 26 procent valde den leende vargen, 4 procent den allvarliga vargen och 0 procent den arga vargen.

Svararna fick berätta vilka saker som småbarnspedagogiken kunde utveckla. Enligt svararna kunde man utveckla bland annat hur den goda praxisen fördelas mellan daghemmen. Svararna oroade sig också för personalens ork, och det önskades att detta stöds med att utveckla personalens varaktighet och personalresursernas tillräcklighet.

Flera samtal om barnets ärende

De flesta svararna (93 %) ansåg att samarbetet mellan småbarnspedagogiken och hemmet fungerar bra eller mycket bra och är öppet. I de verbala svaren önskade vårdnadshavarna att samarbetet skulle innehålla flera samtal om barnets ärende, tät kontakt samt aktuell information om vikarier och personalsammansättningen.

Så här berättade en svarare om sina önskemål gällande samarbetet:
”Information om daghemmets verksamhet och barnens dag både när barnen avhämtas och via veckobrev och fotografier”

: Svaren på påståendet ”Samarbetet mellan småbarnspedagogiken och hemmet är öppet och fungerande”. 60 procent av svararna valde den öppet glada vargen, 35 procent valde den leende vargen, 2 procent den allvarliga vargen och 3 procent den arga vargen.
Bild: Svaren på påståendet ”Samarbetet mellan småbarnspedagogiken och hemmet är öppet och fungerande”. 60 procent av svararna valde den öppet glada vargen, 35 procent valde den leende vargen, 2 procent den allvarliga vargen och 3 procent den arga vargen.

Länk:

Sammanfattning av kundenkäten inom småbarnspedagogiken (pdf)

 

Senast uppdaterad 25.05.2023