Varhaiskasvatuksen kyselytulokset: Kiitosta henkilökunnan sitoutumiselle ja tavalle kohdata lapset

Vastaajilta kysyttiin sanallisia vastauksia siitä, missä varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut ovat onnistuneet. Huoltajat vastasivat kysymykseen muun muassa näin:

”Henkilökunnan tapa kohdata lapset ja perheet”
Välittävä, iloinen ja leikillinen tunnelma”
Lasten kohtaaminen sekä yksiköllinen huomioiminen ja tarpeisiin vastaaminen”
Henkilökunnan pysyvyys sekä sitoutuminen ja työlle omistautuminen”
Turvallinen ympäristö ja turvalliset aikuiset”

Huoltajille lähetettyyn asiakaskyselyyn tuli yhteensä 168 vastausta. Kyselyssä huoltajia pyydettiin valitsemaan vastaukseksi erilaisiin kysymyksiin ja väitteisiin parhaiten heidän mielipidettään kuvaava sudennaama: avoimesti iloitseva susi, hymyilevä susi, vakava susi tai kiukkuinen susi. Lisäksi oli mahdollista vastata sanallisesti erilaisiin avoimiin kysymyksiin.

Kyselyllä kartoitettiin tänä vuonna erityisesti huoltajien näkemyksiä yhteistyöstä ja osallisuudesta, oppimisympäristöistä ja arvoperustan toteutumisesta. Lisäksi kartoitettiin toiveita varhaiskasvatuksen palvelutarjonnasta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja myös sivistyspalveluiden palveluverkkosuunnitelman laadinnassa.

Majaleikkejä ja mahdollisuuksia rauhoittumiseen

Huoltajien ja lasten toiveita varhaiskasvatuksen oppimisympäristöille kartoitettiin avoimella kysymyksellä. Useammassa vastauksessa toivottiin muun muassa mahdollisuutta rauhoittumiselle ja vetäytymiselle sekä rauhallista ympäristöä ilman hälyä. Usea vastaaja toivoi myös luonnonmukaisuutta päiväkodin piha-alueelle, kuten mahdollisuutta kiipeilyyn puissa tai kivillä, vehreyttä ja aitoa nurmikkoa.

Oppimisympäristöjen toivottiin myös mahdollistavan majaleikit, vesi- ja hiekkaleikit, pallopelit ja pyöräilyn sekä lapsen itseilmaisun taiteen, musiikin tai tanssin kautta. Lisäksi mahdollisuus käyttää liikuntasalia nostettiin esiin vastauksissa.

Ilta-aukioloa ja tuttuja sijaisia toivotaan

Vastaajista 96 prosenttia koki, että Sipoon varhaiskasvatuksen tarjonta vastaa heidän perheensä tarpeisiin hyvin tai erittäin hyvin.

Vastaajat saivat myös halutessaan kertoa tarkemmin, miten kunnan varhaiskasvatus voisi palvella heidän perhettään paremmin. Vastauksissa toivottiin aukioloaikojen laajentamista iltoihin ja vuorohoidon tarjontaa Etelä-Sipooseen. Myös toivottiin esimerkiksi enemmän henkilöstöresurssia ja tuttuja sijaisia sekä joustavampaa toimintatapaa hoitoaikojen ilmoittamiseen ja muuttamiseen.

Vastaukset kysymykseen, miten hyvin varhaiskasvatuksen palvelutarjonta mielestäsi vastaa perheenne tarpeita. 70 prosenttia vastaajista on valinnut avoimesti iloitsevan suden, 26 prosenttia hymyilevän suden, 4 prosenttia vakavan suden ja 0 prosenttia kiukkuisen suden.
Kuva: Vastaukset kysymykseen, miten hyvin varhaiskasvatuksen palvelutarjonta mielestäsi vastaa perheenne tarpeita. 70 prosenttia vastaajista on valinnut avoimesti iloitsevan suden, 26 prosenttia hymyilevän suden, 4 prosenttia vakavan suden ja 0 prosenttia kiukkuisen suden.

Vastaajilta saivat kertoa, missä asioissa voisi kehittyä. Vastaajien mielestä muun muassa hyvien käytäntöjen jakamista päiväkotien välillä voisi kehittää. Myös henkilökunnan jaksamisesta kannettiin huolta ja sen tukemiseksi kehitystä toivottiin henkilökunnan pysyvyyteen ja henkilöstöresurssien riittävyyteen.

Lisää keskusteluja lapsen asioista

Useimpien vastaajien mielestä (93 %) yhteistyö varhaiskasvatusyksikön ja kodin välillä sujuu hyvin tai erittäin hyvin ja on avointa. Sanallisissa vastauksissa huoltajat toivoivat yhteistyöltä lisää keskustelua lasten asioista, tiivistä yhteydenpitoa sekä ajantasaista tietoa sijaisista ja henkilökunnan kokoonpanosta.

Näin kertoi yksi vastaajista toiveistaan yhteistyölle:
”Päiväkodin toiminnasta sekä lasten kuulumisista ja päivästä tiedottaminen sekä hakutilanteissa että viikkokirjeiden ja valokuvien muodossa”

Vastaukset väittämään ”Yhteistyö varhaiskasvatusyksikön ja kodin välillä on avointa ja sujuvaa”. 60 prosenttia vastaajista on valinnut avoimesti iloitsevan suden, 35 prosenttia hymyilevän suden, 2 prosenttia vakavan suden ja 3 prosenttia kiukkuisen suden.
Kuva: Vastaukset väittämään ”Yhteistyö varhaiskasvatusyksikön ja kodin välillä on avointa ja sujuvaa”. 60 prosenttia vastaajista on valinnut avoimesti iloitsevan suden, 35 prosenttia hymyilevän suden, 2 prosenttia vakavan suden ja 3 prosenttia kiukkuisen suden.

Linkki:

Kooste varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn tuloksista (pdf)

 

Viimeksi muokattu 25.05.2023