Kyrkoby skola och förskola flyttar ut ur paviljonglokalerna

Under hösten 2023 har inomhusluft- och fukttekniska konditionsundersökningar gjorts i paviljonglokalen som används av Kyrkoby skola och förskoleundervisning efter att personalen uppvisat symtom. Undersökningarna omfattade yttertakets, övre bjälklagets och innertakens skick samt ventilationen och konstruktionstätheten.

I undersökningen öppnades konstruktionen vid två punkter som reparerats tidigare. I dessa fann man mikrobiell tillväxt, svampsporer och fukt på grund av bristfällig reparation. Byggnaden visade sig också ha ett stort antal luftläckagepunkter där föroreningar kan tränga in i inomhusluften.

Hyresavtalet löper snart ut

Paviljonglokalen hyrdes ursprungligen till kommunen som en tillfällig lösning på utmaningar kring lokaler, och hyresavtalet för paviljongen löper ut sommaren 2024. Enligt plan ska man avstå från byggnaden så snart nya lokaler har funnits för verksamheterna som bedrivs där.

Efter att kommunen fått resultaten av undersökningen har besluts tagits om att påskynda ibruktagningen av nya lokaler. Skolans och förskoleundervisningens verksamhet kommer alltså att avslutas i paviljonglokalen vid utgången av detta år.

Undervisningen flyttar till andra lokaler i början av året

Kyrkoby skolas undervisning och morgon- och eftermiddagsverksamhet flyttar från paviljonglokalerna permanent till skolans huvudbyggnad den 8 januari 2024. Vårdnadshavarna kommer att informeras mer detaljerat i Wilma om praktiska frågor närmare tidpunkten.

Utredningen av lokaler för Kyrkoby förskola för vårterminen 2024 pågår fortfarande. På grund av semesterarrangemang kommer förskoleundervisningen i alla fall att vara verksam i Nickby Hjärta 2.1 – 7.1.2024, och beslut har tagits om att förskoleundervisningen stannar kvar i Nickby Hjärta tills en mer permanent lokal har hittats och möblerats.

Syftet är att ordna mer permanenta tillfälliga lokaler för förskoleundervisningen för vårsäsongen så snart som möjligt i början av året. Tjänster för småbarnspedagogik kommer att informera vårdnadshavarna mer i detalj i januari.

Bildningsutskottet har redan tidigare (14.12.2023) beslutat att Kyrkoby förskola är tillfälligt verksam i Daghemmet Lillhjärtas lokaler under läsåret 2024–2025. Enligt plan ska förskoleundervisningen flytta till Kyrkoby skolas lokaler på hösten 2025.

Som en försiktighetsåtgärd kommer inga textil- eller pappersmaterial att tas med från paviljongen. De nya lokalerna är färdigt möblerade. De saker och möbler som blir kvar i paviljongen kasseras eller återvinns i enlighet med kommunens riktlinjer för inomhusluft. Vårdnadshavarna har fått mer detaljerade rekommendationer om hur det lönar sig att hantera barnens tillhörigheter som finns i paviljongen.

 

Senast uppdaterad 20.12.2023