Detaljplanen för Nickby gårds centrum har ändrats till en trädgårdsstad med fler småhus än tidigare – Förslaget skonar också större delar av rekreationsskogen

Utkastet till detaljplan för Nickby gårds centrum var offentligt framlagt för ett år sedan. Under framläggningstiden samlades respons om planprojektet av kommuninvånarna med tre olika metoder. Myndigheterna gav också utlåtanden om planutkastet. Utifrån den rikliga responsen på planlösningen har man gjort ett flertal väsentliga ändringar som förändrar områdets framtoning och förbättrar strukturen.

Skidspår för nybörjare på åkrarna längs bäckdalen

I responsen hade många kommuninvånare uttryckt sin oro för hur det nuvarande rekreationsbruket ska kunna fortsätta och särskilt för att den så kallade tvåkilometersrundan försvinner. Den nuvarande rundan går genom en terräng som är flackare och mer lättframkomlig jämfört med rekreationslederna längre norrut och lämpar sig därför bl.a. för nybörjare i skidåkning.

I planförslaget har frågan beaktats så att planområdet har utvidgats till mark som kommunen köpt på den sida av Gretasbäcken som är mot Mårtensby. Kring dalen längs Gretasbäcken blir det således möjligt att anlägga ett cirka två kilometer långt skidspår i lättframkomlig terräng. Under andra årstider fungerar skidspåret som ett motionsspår för fotgängare, cyklister och andra motionärer.

På Mårtensbysidan av bäckdalen påminner landskapet också i hög utsträckning odlingslandskapet där den nuvarande tvåkilometersrundan går. Därmed kan man njuta av åkerlandskapet under olika årstider även när man rör sig på den nya motionsslingan.

Ytterligare två hektar rekreationsskog sparas

Att skogsarealen minskar togs också upp i responsen om rekreationsbruket. Därför har cirka två hektar mer skog sparats jämfört med planutkastet. Detta har varit möjligt genom en förminskning av egnahemsområdet i nordväst.

Byggandet har koncentrerats mer till åkrarna. På det sättet kan rekreationsvärdet i det värdefulla friluftsområdet vid Nickby gård bevaras och utvecklas samtidigt som området får nya friluftsleder.

I planområdet med näromgivningar återstår 53 hektar skog i Norrskogen, Norrängsskogen, på Byberget, Ribacken och längs bäcken. Byggande har anvisats på 38 hektar.

Bild: Tietoa Finland Oy

Tecknad skiss över planområdet sett direkt ovanifrån. Skog, park, vägar och byggnader.
Syftet med detaljplanen för Nickby gårds centrum är att skapa ett trivsamt och trädgårdslikt bostadsområde där stora delar av rekreationsskogarna bevaras. I området har byggande anvisats på ca 38 hektar. Rekreationsskogarna i planområdet med näromgivningar utgör sammanlagt ca 53 hektar.

Ny plats för daghemmet, färre höghus

Tomten för ett daghem, som i utkastet hade anvisats nära herrgården, har i planförslaget flyttats till en ny plats bredvid den gamla smedjan. De nya byggnaderna för daghemmet har placerats på ställen där det tidigare funnits gårdsbruksbyggnader som sedermera har rivits. På det sättet bevaras ett slags kontinuum vid placeringen av byggnaderna. Områdets kulturhistoria respekteras vidare i och med att den historiska vägsträckningen bevaras. Dessutom öppnas vyer från herrgården mot den nya parken.

Kommuninvånarna lämnade in rikligt med respons om höjden på byggandet och i vissa kommentarer motsatte man sig höghus överlag. Med anledning av responsen har höghusbyggandets omfattning minskats betydligt. En fjärdedel av höghuskvarteren, dvs. de tre nordligaste kvarteren har ändrats till radhuskvarter. Därmed halveras byggrätten i dessa kvarter. Med anledning av responsen har också höjden på de återstående höghusen sänkts genom en bestämmelse om att den högsta våningen ska vara en vindsvåning med klassisk takform. Detta luckrar också upp höghusens profilering i gatulandskapet och ger gatuområdena och kvarteren mer ljus. Framför allt skapas en trädgårdsstad med åstak som passar väl in i den gamla herrgårdsmiljön.

Bild: Tietoa Finland Oy

Tecknad skiss ovanifrån sett. Egnahemshus, radhus, höghus, skog, gårdsplaner och vägar.
Planen domineras av småhus men det blir möjligt att bygga allsidigt från minihus och egnahemshus till radhus och höghus.

Antalet invånare minskas med 400

Inalles minskar det uppskattade antalet nya invånare i och med ändringarna med cirka 400, från 3 300 invånare i planutkastet till 2 900 invånare i planförslaget. Angett i kvadratmeter våningsyta är minskningen betydande, ca 18 000 vy-m². Ändringen möjliggör en lägre, småskaligare struktur i området utan att äventyra planekonomin: befolkningsökningen bäddar alltjämt för en bättre service i Nickby.  Lösningen stöder också persontågstrafiken mellan Kervo och Nickby.

I planförslagsskedet har också byggsättsanvisningar utarbetats för att säkerställa en enhetlig framtoning och en bra kvalitet på byggandet. I en enkät där man bad om respons på planutkastet ingick också frågor om byggnadsstilen. Mest understöd fick stilarna ”traditionell klassisk” (ungefär hälften) och ”modern klassisk” (en dryg fjärdedel av understödet). Ungefär en femtedel röstade för stilen ”modern”. Byggsättsanvisningarnas riktlinjer för bl.a. tak, öppningar i fasader och andra detaljer följer nu en mer klassisk stil. Färgkartorna i byggsättsanvisningarna baserar på en färganalys som gjorts i Nickby. Således ska färger som är typiska för orten användas vid genomförandet av detaljplanen.

Bild: Tietoa Finland Oy

Tecknad skiss ovanifrån sett. Parkeringsplatser för bilar och höghus längs en väg.
I planen ingår även ett kvarter för affärslokaler där det är möjligt att placera dagligvaruhandel i en sockelvåning under bostadsvåningarna. Mindre affärslokaler kan byggas kring torget.

Planförslaget läggs fram för beslutsfattande i kommunen och för kommentering bland invånarna

Markanvändningssektionen behandlar förslaget till detaljplan för Nickby gårds centrum på sitt sammanträde 20.1.2022. Därefter kan planförslaget gå vidare till behandling i kommunstyrelsen och läggas fram offentligt. Utifrån responsen på planförslaget utarbetas det slutliga planförslaget som kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut om senare.

Länkar:

Planmaterialet på markanvändningssektionens föredragningslista

Bild: Tietoa Finland Oy

Tecknad skiss över gatuvyn. Egnahemshus med garage och planteringar. En vuxen med ett barn i famnen ute på gårdsplanen. En människa rastar hundar på en cykel- och gångbana.
Området kommer att få rikligt med tomter för egnahemshus. Byggnaderna har placerats strax intill gatan, varvid ett stort, fritt gårdsområde uppkommer även på relativt små tomter.

Senast uppdaterad 18.01.2022