Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava on muutettu aiempaa pientalovaltaisemmaksi puutarhakaupungiksi – Ehdotus myös säästää virkistysmetsää

Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavan luonnos oli julkisesti nähtävillä vuosi sitten ja sen nähtävilläolon aikana kaavahankkeesta kerättiin kuntalaisilta palautetta kolmella eri menetelmällä. Kaavaluonnoksesta saatiin myös viranomaislausuntoja. Runsaan palautteen perusteella kaavaratkaisuun on tehty paljon olennaisesti alueen ilmettä ja rakennetta kehittäviä muutoksia.

Aloitteleville hiihtäjille soveltuva latu purolaakson peltomaisemaan

Kuntalaisten antamassa palautteessa nousi vahvasti esille huoli alueen nykyisen virkistyskäytön säilymisestä ja erityiskysymyksenä niin kutsutun 2 kilometrin lenkin poistuminen. Tämä nykyinen lenkki kulkee tasaisemmassa ja helppokulkuisemmassa maastossa verrattuna pohjoisempiin virkistysreitteihin ja soveltuu siksi esimerkiksi aloitteleville hiihtäjille.

Huoleen on kaavaehdotuksessa vastattu laajentamalla kaava-aluetta kunnan ostamalle maakaistaleelle Martinkylän puolelle Gretasbäckenin purolaaksoa. Gretasbäckenin purolaakson ympäri on siten mahdollista rakentaa talvisin helppokulkuiseen maastoon noin 2 kilometrin hiihtolatu, joka muina vuodenaikoina palvelee kuntoratana kävelijöitä, pyöräilijöitä ja muita lenkkeilijöitä.

Martinkylän puolella purolaaksoa maisema on myös pitkälti samanlainen laaja avoin viljelymaisema kuin nykyisen hiihtolenkin alueella. Näin ollen kuntoradalla kulkiessa tai ladulla hiihtäessä voisi nauttia myös peltomaisemasta.

Virkistysmetsää säästetään 2 hehtaaria lisää

Myös metsäalan väheneminen nousi esille virkistyskäyttöä koskevissa palautteissa. Siksi kaavaehdotuksessa on metsäalaa säästetty noin 2 hehtaaria lisää verrattuna kaavaluonnokseen. Tämä on tehty pienentämällä luoteista omakotialuetta.

Rakentaminen on keskitetty entistä enemmän pelloille. Näin Nikkilän kartanon arvokkaan ulkoilualueen metsien virkistysarvo säilyy ja kehittyy, samalla kun alueelle tulee uusia ulkoilureittejä.

Kaiken kaikkiaan kaava-alueelle ja sen läheisyyteen jää 53 hehtaaria metsäalaa Pohjanmetsään, Pohjanniitynmetsään, Kylävuorelle, Riihimäelle ja puron varren metsiin. Rakentamista on osoitettu 38 hehtaarille.

Kuva: Tietoa Finland Oy

Piirretty hahmotelma kaava-alueesta suoraan ylhäältä ilmasta käsin. Metsää, puistoaluetta, teitä ja rakennuksia.
Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavan tavoitteena on luoda viihtyisä ja puutarhamainen asuinalue, jossa säilyy runsaasti virkistysmetsää. Alueella on osoitettu rakentamista noin 38 hehtaarille. Virkistysmetsää kaava-alueella ja sen läheisyydessä on yhteensä noin 53 hehtaaria.

Päiväkodille uusi paikka, vähemmän kerrostaloja

Kartanorakennuksen lähellä ollut päiväkotitontti on siirretty kaavaehdotuksessa uuteen kohtaan kartanon vanhan pajan viereen. Päiväkodille kaavaillut uudisrakennukset on sijoitettu samoille paikoille, joissa on aikoinaan sijainnut kartanon maatalousrakennuksia, jotka sittemmin on purettu. Tällä tavalla säilyy eräänlainen historiallinen jatkumo rakennusten sijoittelussa. Alueen kulttuurihistoriaa kunnioitetaan myös säästämällä historiallinen tielinjaus.  Lisäksi kartanorakennukselta avataan näkymiä uuteen puistoon.

Rakentamisen korkeudesta tuli kuntalaisilta paljon palautetta ja joissakin palautteissa vastustettiin kerrostaloja ylipäätään. Palautteen johdosta kerrostalorakentamista on vähennetty merkittävästi. Neljäsosa kerrostalokortteleista, eli kolme pohjoisinta korttelia, on muutettu rivitalokortteleiksi. Näin näiden korttelien rakennusoikeus puolittuu. Saman palautteen perusteella jäljelle jäävien kerrostalojen korkeus on madallettu määräämällä ylin kerros ullakkokerrokseksi klassisine kattomuotoineen. Tämä myös keventää kerrostalojen ilmettä katumaisemassa ja tuo lisää valoa katualueille ja kortteleihin. Ennen kaikkea alueelle luodaan harjakattoista vanhaan kartanomiljööseen sopivaa uutta puutarhakaupunkia.

Kuva: Tietoa Finland Oy

Piirretty hahmotelma ilmasta käsin. Omakotitaloja, rivitaloja, kerrostaloja, metsää, pihoja ja teitä.
Kaava on pientalovaltainen, mutta mahdollistaa monimuotoista rakentamista miniomakotitaloista ja omakotitaloista rivitaloihin ja kerrostaloihin.

Asukasmäärä vähenee 400 asukkaalla

Kaiken kaikkiaan kaavaehdotukseen tehtyjen muutosten myötä arvioitu asukasmäärä alenee noin 400 asukkaalla, kaavaluonnoksen 3 300 asukkaasta kaavaehdotuksen 2 900 asukkaaseen. Kerrosalana vähennys on huomattava, noin 18 000 k-m². Muutos mahdollistaa matalamman, pienimittakaavaisemman rakenteen alueella siten, ettei kuitenkaan kaavatalous vaarannu ja Nikkilän asukasmäärä kasvaa mahdollistamaan paremmat palvelut Nikkilässä.  Ratkaisu myös tukee Kerava−Nikkilä-henkilöjunaliikennettä.

Kaavaehdotusvaiheessa on myös laadittu rakennustapaohje, jolla huolehditaan alueen yleisilmeestä ja tulevan rakentamisen laadusta. Kaavaluonnoksen palautekyselyssä kysyttiin rakentamisen tyylistä. Suurinta kannatusta sai tyylit ”perinteinen klassinen” (noin puolet kannatuksesta) ja ”moderni klassinen” (reilu neljäsosa kannatuksesta). Tyyli ”nykyaikainen” sai noin viidesosan kannatusta. Rakennustapaohjeessa on nyt ohjattu rakentaminen enemmän klassiseen suuntaan muun muassa kattoja, aukotusta ja muita yksityiskohtia ohjaamalla. Rakennustapaohjeen värikartat perustuvat Nikkilästä tehtyyn värianalyysiin, joten asemakaava-alueella tulee käyttää tyypillisiä nikkiläläisiä värejä.

Kuva: Tietoa Finland Oy

Piirretty hahmotelma ilmasta käsin. Tietä, jonka varressa on pysäköintipaikkoja autoille ja kerrostaloja.
Kaavassa on suunniteltu myös liiketilakortteli, jossa asuinkerrosten alapuolelle talojen jalustaosaan voi sijoittua päivittäistavarakauppa. Pienempiä liiketiloja tulee torin ympärille.

Kaavaehdotus päätöksentekoon ja asukkaiden kommentoitavaksi

Maankäyttöjaosto saa käsiteltäväkseen Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavaehdotuksen kokouksessaan 20.1.2022. Sen jälkeen kaavaehdotus voi edetä kunnanhallituksen käsittelyyn, ja sen kautta kuntalaisten kommentoitavaksi. Kaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella laaditaan lopullinen kaavaehdotus, josta kunnanvaltuusto lopullisesti aikanaan päättää.

Linkit:

Kaava-aineisto maankäyttöjaoston esityslistalla

 

Kuva: Tietoa Finland Oy

Piirretty hahmotelma katunäkymästä. Omakotitaloja autotalleineen ja istutuksineen. Aikuinen lapsi sylissään pihallaan. Ihminen kävelyttää koiria kevyen liikenteen väylällä.
Alueelle on tulossa runsaasti omakotitalotontteja. Rakennukset on sijoitettu kiinni katuun, jolloin suhteellisen pienillekin tonteille muodostuu iso vapaa piha-alue.

Viimeksi muokattu 18.01.2022