S26 Detaljplaneändringen av Lärdomsvägen anhängig

 

Detaljplaneändringen av Lärdomsvägen (plan S26) som ingår i kommunens planläggningsprogram (2022–2024) inleds.

Planområdet har avskilts till en egen helhet från planområdet Söderkulla centrum (S17C), för att snabba upp planeringstidtabellen. I planområdet undersöks möjligheterna att bygga bostäder och utveckla daghemsverksamheten efter omplaceringen av skolfunktionerna. Här planeras höghus och småhus samt i den mån det är möjligt affärslokaler i höghusens gatuplan. Promenadstråket och grönförbindelsen genom området bevaras. Som en del av planarbetet förbereds en förbättring av Amiralsvägen mellan Nya Borgåvägen och Tasbyvägen. Kvarteren norr om Lärdomsvägen har tagits med i planområdet för uppdatera detaljplanen att motsvara nuläget.

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 23.12.2022–3.2.2023 vid kundbetjäningen Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och i Söderkulla biblioteket (Amiralsvägen 2) under deras öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sipoo.fi > Planläggning och utveckling > Detaljplanering > Anhängiga detaljplaner > S26 Lärdomsvägen.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 3.2.2023 per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi eller per post till adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO. Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn.

Programmet för deltagande och bedömning finns framme också vid invånartillfället där planerarna är anträffbara tisdag 10.1.2023 mellan kl 15.00–18.00 i Söderkulla bibliotekets aula (Amiralsvägen 2).

Tilläggsuppgifter ger planläggare Pieta Kupiainen tfn. 050 432 8644, samt planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Utvecklings- och planläggningscentralen

Sibbo 23.12.2022

 

Senast uppdaterad 21.12.2022