Offentlig kungörelse: Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen

Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats
10.5.2022

Dagen för delfående av beslutet
Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den
sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.
Dagen för delfående av beslutet är 17.5.2022

Ärende
Vasa förvaltningsdomstols beslut 10.5.2022 nr 493/2022 om besvär i ett
miljötillståndsärende, som har gällt miljötillstånd och marktillstånd, gungning
och krossning av bergmaterial och användning av jord vid landskapsarkitektur,
Sibbo.

Den som ansöker om tillstånd
Massax Oy

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga
Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under
tiden 10.5.2022 – 16.6.2022 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats.

Anvisningar för överklagande och besvärstiden
Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller
överklagande samt i den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet.
Besvärstidens sista dag är 16.6.2022

Offentlig kungörelse (pdf)

VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL

 

Senast uppdaterad 10.05.2022