Julkinen kuulutus: Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
10.5.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 17.5.2022.

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 10.5.2022 nro 493/2022, valitus
ympäristölupa-asiassa, ympäristölupa ja maa-aineslupa, kalliokiviaineksen
otto ja murskaus sekä maa-ainesten hyödyntäminen maisemoinnissa, Sipoo.

Luvan hakija
Massax Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 10.5.2022 – 16.6.2022
Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla.

Muutoksenhakuohjeet
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua
koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta.

Valitusaika päättyy 16.6.2022.

Julkinen kuulutus (pdf)

VAASAN HALLINTO-OIKEUS

Viimeksi muokattu 10.05.2022