Offentlig kungörelse – Besvär av tillståndssökanden (Destia Oy) över ett beslut om miljötillstånd

 

Ärende

Tillståndssökande Destia Oy har inlämnat besvär till Vasa förvaltningsdomstol över beslut av Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 29.11.2021 (23.11.2021 § 123). Beslutet gäller Destia Oy:s ansökan om marktäktstillstånd enligt 6 § i marktäktslagen och miljötillstånd enligt 27 § i miljöskyddslagen (kombinerat tillstånd) för tagande av stenmaterial samt brytande och krossande av berg på fastigheten Takala 245-401-8-169 i stadsdelen Jokivarsi, Kervo stad. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta har avslagit ansökan.

Tillgänglighållande av besvärshandlingarna

Denna kungörelse och besvärshandlingarna av tillståndssökanden hålls tillgängliga på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallintooikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html) under tiden 5.5. – 2.6.2022. På webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol finns besvären utan bilagor. Information om kungörelsen ska publiceras i Kervo stad, Vanda stad och Sibbo kommun.

Enligt 62 b § i förvaltningslagen publiceras uppgifterna i en offentlig kungörelse och den kungjorda handlingen om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. I fråga om personuppgifter publiceras dock endast sådana personuppgifter som är nödvändiga för tillgången till information.

Offentlig kungörelse (pdf)

 

Senast uppdaterad 05.05.2022