Julkinen kuulutus – Luvan hakijan (Destia Oy) valitus ympäristölupapäätöksestä

Asia

Luvan hakija Destia Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksestä 29.11.2021 (23.11.2021 § 123). Päätös koskee Destia Oy:n hakemusta maa-aineslain 6 §:n mukaisen maa-ainesluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan myöntämiseksi (yhteislupa) kalliokiviaineksen ottamiseen sekä kallion louhintaan ja murskaukseen Keravan kaupungissa Jokivarren alueella sijaitsevalla kiinteistöllä Takala 245-401-8-169. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on päätöksellään hylännyt hakemuksen.

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 5.5. – 2.6.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava Keravan kaupungissa, Vantaan kaupungissa sekä Sipoon kunnassa.

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Julkinen kuulutus (pdf)

 

Viimeksi muokattu 05.05.2022