Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt vattenlagen: Fastställande av Ryssholmen-Komsalö och Kalkfjärdens-Bärgarholmens farled till allmänna farleder, Sibbo

 

Tillståndsansökan enligt vattenlagen

Sökande       Trafikledsverket

Dnr                ESAVI/22194/2022

Ärende         Fastställande av Ryssholmen-Komsalö och Kalkfjärdens-Bärgarholmens farled till allmänna farleder, Sibbo

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 5.8–12.9.2022 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande om kungörelse

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 05.09.2022