Anmälan om kungörelse: Kvarhållande av en terrasskonstruktion och en brygga vid stranden i Djupsundet, Sibbo

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 10.8.–16.9.2022 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas.

Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Senast uppdaterad 05.09.2022