Eriksnäs byfest, fågelboet 2, i parken / Beslut angående verksamhet som tillfälligt orsakar buller och skakning

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 18.4.2023 (50§) har miljötillsynschefen godkänt Eriksnäsin asukasydistys ry´s anmälan med vissa villkor.

Miljötillsynschefens beslut 09.07.2024 § 8 finns jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende elektroniskt på adressen www.julkipano.fi samt Sibbo kommuns webbplats 10.7.-15.8.2024

Besvärstiden utgår 15.08.2024

Beslut (pdf)

Miljöövervakningen
Sibbo 10.7.2024

 

Senast uppdaterad 09.07.2024