Beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen – Rudus Oy

Kungörelsens publiceringsdatum: 24.6.2021 Datum för delfående av beslut: Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten alltså 1.7.2021. Beslutsnummer § 60 /16.6.2021, beslut av byggnads- och miljöutskottet i Sibbo

Sökande: Rudus Oy

Ärende: Förlängning av tidsfrist att anlägga jordvall (för beslutet §25 gjort 4.3.3030 av byggnads- och miljöutskottet i Sibbo), gällande genomförande av eftervård av de sydvästra och sydöstra jordvallarna på fastigheterna 753-421-7-286 och 753-421-7-281. Beslutets huvudsakliga innehåll: Tilläggstid för eftervård av vallarna beviljades tills 30.8.2021.

Framläggande av beslutet för allmänheten: Kungörelsen hålls framlagd 24.6.-2.8.2021 på Sibbo kommuns webbplats. Beslutet finns till påseende på adressen www.sibbo.fi -> demokrati -> föredragningslistor och protokoll -> föredragningslistor och protokoll från och med 1.1.2021 -> Byggnads- och miljöutskottet -> protokoll 16.6.2021 -> § 60 och på adressen www.julkipano.fi.

Anmälningshandlingarna kan också läsas vid SibboInfo (Norra Skolvägen 2, Nickby) under öppettiderna.

Sökande av ändring: Ändring till beslutet kan sökas hos Vasa förvaltningsdomstol genom att anföra besvär inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärsskriften med bilagor ska lämnas till Vasa förvaltningsdomstols registratorskontor. Närmare anvisningar för sökande av ändring finns i den till beslutet som bilaga anslutna besvärsanvisningen. Besvärstiden utgår 2.8.2021. Ytterligare upplysningar ger: Ytterligare upplysningar ges från och med 19.7.2021 av tf. miljötillsynschef Anu Juvonen tfn. 050 5487596. E-post: anu.juvonen@sibbo.fi

Beslut (pdf)

Senast uppdaterad 24.06.2021