Ansökan om gemensam behandling av miljö- och marktäktstillstånd – Sipoon Humus Oy

 

Kungörandet av ansökan har avbrutits Tilläggsuppgift 10.6. (pdf)

Sökande   Sipoon Humus Oy

Plats  Sibbo kommun, Nickby by, fastigheter 753-423-6-175, 753-423-6-176 och 753-423-6-177, adress Oljevägen 588/618. Området ligger mittemot Sibbo avfallsstation Mömossen och brevid Sibbo motorklubbs bana.

Verksamhet  Sipoon Humus Oy har den 21.12.2017 anhängiggjort en miljötillståndsansökan enligt miljöskyddslagen (527/2014) och ansökan om tagande av marksubstanser enligt marktäktslagen (555/1981) hos byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun. Det gäller en gemensam behandling av ansökan om marktäktstillstånd och miljötillstånd. Tillståndsansökan avgörs genom samma beslut enligt den i marktäktslagen och miljöskyddslagen avsedda gemensamma behandling av ansökan om marktäktstillstånd och ansökan om miljötillstånd. Tillståndsansökan innehåller även ansökan enligt 199 § i miljöskyddslagen och 21 § i marktäktslagen för inledande av verksamheten oberoende av överklagande. Tillstånd söks för 12 år.

Marktäktstillstånd ansöks för tagande av totalt 1 190 000 tfm3 stenmaterial.  Täktområdets totala areal är 26 hektar och området där stenbrytning sker är 18,5 hektar stort. Man ansöker om miljötillstånd för att bryta berg årligen i medeltal 100 000 tfm3, högst 190 000 tfm3.

Här kan du läsa kungörelsen (pdf)

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna

Kungörelsen finns framlagd till påseende under perioden 12.5.-18.6.2021 på Sibbo kommuns och Borgå stads webbsidor. Delgivningen anses för Sibbo kommuns och Borgå stads del ha skett den sjunde dagen efter denna publiceringstidpunkt.

De offentliga handlingarna om ansökan är framlagda på adressen www.julkipano.fi under tiden 12.5.-18.6.2021. Anmälningshandlingarna kan också läsas vid SibboInfo (Norra Skolvägen 2, Nickby) under öppettiderna.

 

 

Senast uppdaterad 10.06.2021