Dagvatten

Med dagvatten avses regn- eller smältvatten som ansamlas på ytor i bebyggda områden i form av ytavrinning (lag om vattentjänster 119/2001) och som infiltreras i marken eller leds ut via dagvattensystem till mottagande vattendrag (bäckar, åar, sjöar och hav). I bebyggda områden omfattar ytorna till exempel vägar och byggnadstak, och dagvattensystemen består av rör, öppna diken, dränerings- och infiltreringssystem samt andra liknande lösningar.

 

 

Dagvattenhanteringen i Sibbo

Sibbo kommun följer den vedertagna praxisen vad gäller prioritetsordningen för hantering av dagvatten:

Utgångspunkten är att dagvattnet infiltreras, fördröjs och behandlas vid källan. Först därefter avleds dagvattnet någon annanstans. Detta sker vanligtvis genom öppna diken, men vid behov även via täckdikessystem och rörledningar. Det viktigaste är att dagvattnet återförs till den naturliga hydrologiska cykeln i så stor utsträckning som möjligt. I Sibbo kommun ingår dagvattenhanteringen i planeringsprocessen redan då planen utarbetas. En separat utredning om dagvattenhanteringen genomförs redan i god tid för att identifiera områdesspecifika behov av dagvattenhanteringen.

Det finns kvalitativa och kvantitativa problem förknippade med dagvattenhanteringen som kommunen försöker lösa genom att ta hänsyn till de olika områdenas särdrag. Dessa utmaningar omfattar föroreningar som sköljs från ytorna med dagvattnet, rening av dagvattnet från byggarbetsplatser, ökningen av kraftiga regn och nederbörd till följd av klimatförändringen samt steniga och leriga jordar som är svåra att infiltrera. Sibbo kommun främjar därför också införandet av nya naturliga och tekniska lösningar när platsen är lämplig för dem. Tomtspecifika krav för dagvattenhanteringen som presenteras i planerna är en del av kommunens allmänna dagvattenhanteringsåtgärder. En effektiv och naturlig hantering av dagvatten är ett gemensamt mål för kommunen och dess invånare.

OBS! Sibbo kommun beviljar ett utlåtande om anslutningspunkt, som du kan begära i webbtjänsten Mina tjänster. Klicka på denna länk till webbtjänsten Mina tjänster: Sibbo