Hule- ja sadevedet

Hulevedet ovat sade- ja sulamisvesiä, jotka kulkeutuvat rakennetulla alueella pintavaluntana (vesihuoltolaki 119/2001) ja imeytetään maaperään tai johdetaan hulevesijärjestelmissä vastaanottavaan vesistöön (purot, joet, järvet ja meret). Rakennetuilla alueilla pintoja ovat esimerkiksi tiet ja katot, ja hulevesijärjestelmiä putket, avo-ojat, viivytys- ja imeytysjärjestelmät sekä muut vastaavat ratkaisut.

Hulevesien käsittely Sipoossa

Sipoon kunta noudattaa hulevesien hallinnassa yleisesti omaksuttua käytäntöä hulevesien hallinnan prioriteettijärjestyksestä:

Lähtökohtaisesti hulevedet imeytetään, viivytetään ja käsitellään niiden synnyinsijoilla. Vasta tämän jälkeen niitä ohjataan muualle, tyypillisesti avo-ojajärjestelmissä, mutta tarvittaessa myös salaojia- ja putkiviemäröintiä pitkin. Tärkeintä on hulevesien palauttaminen osaksi luontaista hydrologista kiertokulkua niin hyvin kuin mahdollista. Sipoon kunnassa hulevedet otetaan osaksi suunnitteluprosessia jo kaavavaiheessa. Hulevesien hallinnasta tehdään hyvissä ajoin erillinen selvitys, jonka pohjalta voidaan tunnistaa aluekohtaiset tarpeet hulevesien hallinnalle.

Hulevesiin liittyy laadullisia ja määrällisiä ongelmia, joita kunta pyrkii ratkaisemaan eri alueiden piirteet huomioiden. Tällaisia haasteita ovat muun muassa hulevesien pinnoilta huuhtomat haitta-aineet, työmaiden hulevesien käsittely, ilmastonmuutoksen aikaansaama rankkasadetapahtumien ja sademäärän lisääntyminen, sekä imeyttämisen kannalta haastava kallioinen ja savinen maaperä. Sipoon kunnassa edistetäänkin myös uusien luonnonmukaisten ja teknisten ratkaisujen käyttöönottoa soveltuvien kohteiden löytyessä. Osana kunnan yleistä hulevesien hallintaa ovat kaavassa esitetyt tonttikohtaiset vaatimukset. Hulevesien tehokas ja luonnonmukainen hallinta on kunnan ja sen asukkaiden yhteinen tavoite.

HUOM! Sipoon kunta myöntää hulevesien liitoskohtalausunnot, jota voit pyytää Oma asiointi -palvelun kautta. Siirry Oma asiointiin tästä linkistä : Sipoo