Välkommen!

Du kan sköta dina ärenden på ett säkert sätt i Sibbo kommuns webbtjänst Mina tjänster. Tjänsten är öppen dygnet runt. I tjänsten kan du ge respons, ställa frågor till kommunen, följa med hur ditt ärende behandlas, skicka meddelanden och läsa kommunens meddelanden till dig. Användningen av Mina tjänster förutsätter att du identifierar dig.

Mina tjänster utvecklas kontinuerligt. Vi erbjuder dig nya funktioner i takt med att de blir färdiga. Så småningom kan du sköta en allt större del av dina ärenden via Mina tjänster, just när det passar dig bäst.

Rådgivning och info om hur man använder Mina tjänster

Behöver du hjälp eller råd i hur man använder Mina tjänster? Då kan du kontakta kommunens kundtjänster SibboInfo Nickby och SibboInfo Söderkulla under öppethållningstiderna. Du kan ringa numret 09 2353 6000 eller ta kontakt på chatten för att fråga hur man använder Mina tjänster. De som svarar på samtal eller chatt ser inte dina personuppgifter eller uppgifterna i eventuella ansökan av datasäkerhetsskäl. Du kan också använda en kunddator gratis i SibboInfos båda kundbetjäningsställen.

Inloggningen misslyckades?

Det kan förekomma korta avbrott i Suomi.fi-identifieringen. Då kan tjänsten tillfälligt inte användas. Prova senare att logga in på nytt. Det lönar sig att alltid logga in genom att klicka på inloggningsknappen på ärendehanteringstjänstens egen webbsida, och inte spara adressen i bokmärken eller använda webbläsarens historik.

Om inloggningen misslyckas kan du prova på följande allmänna knep:

  • Töm cacheminnet på din webbläsare och prova att logga in i tjänsten på nytt.
  • Prova att logga in med en annan webbläsare.
  • Prova att logga in med en annan dator eller mobilapparat.

Det är också möjligt att datasäkerhetsinställningarna på din dator eller insticksprogram i webbläsaren blockerar inloggningen. Det är också inte möjligt att logga in i tjänsten om din dator eller din webbläsare är så gammal att den inte längre är datasäker.

Varför behöver jag identifiera mig?

Användningen av ärendehanteringstjänsten Mina tjänster förutsätter att du identifierar dig. Identifieringen sker via webbtjänsten Suomi.fi. Du identifierar dig i Suomi.fi med hjälp av dina bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett identitetskort (personkort) med chip. Efter identifieringen kan du fortsätta till ärendehanteringstjänsten genom att klicka på knappen ”Fortsätt till tjänsten”.

När du identifierar dig vet vi vem du är. Då kan vi erbjuda dig tjänster som passar just dina behov. Efter identifieringen kan du ge oss uppgifter om ditt ärende på ett säkert sätt via en säker förbindelse. Informationen sparas i dina uppgifter i Mina tjänster. När du identifierar dig kan du också lämna in en kontaktbegäran, och vi kan kontakta dig direkt och svara på just den frågan eller respons som du lämnat in.  Identifieringen är nödvändig också för att säkerställa att ingen annan kan påstå att vara du. Vi vill att du kan sköta dina ärenden med Sibbo kommun så tryggt och smidigt som möjligt.

Varför vill ni veta min e-postadress?

När du får ett meddelande i Mina tjänster skickar vi dig e-post för att informera dig om saken. På detta sätt vet du när du ska logga in i Mina tjänster. Meddelandena innehåller inga personuppgifter eller närmare uppgifter om ditt ärende.

Datasäkerhet och dataskydd

Det är säkert att använda Mina tjänster. Utomstående kommer inte åt dina uppgifter. De ser inte meddelanden som du skickar via Mina tjänster. Kom vänligen ihåg att Sibbo kommun ber aldrig användarna om deras bankkoder, lösenord, kreditkortsnummer eller andra identifierare per telefon, e-post, brev eller på något annat sätt.

Om du använder en dator som även andra kommer åt (till exempel i SibboInfo), kom ihåg att stänga alla program och tjänster när du lämnar datorn. Töm även cacheminnet i webbläsaren. Att tömma cacheminnet betyder att alla tillfälliga internet-filer och webbhistoriken raderas på datorn. Det bästa sättet att hitta anvisningarna för hur man tömmer historiken är att läsa bruksanvisningen för den webbläsare som du använder, eller genom att skriva ”tömma cacheminnet” i webbläsarens sökfält.

När du sköter dina ärenden med Sibbo kommun eller på något annat sätt kontaktar kommunen, samlar vi in dina personuppgifter enbart i den utsträckning som är nödvändigt för att behandla ditt ärende. Vi har alltid en rättslig grund för behandlingen av personuppgifter. Dina uppgifter överlämnas inte till andra aktörer förutom för när det är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Du har rätt att veta om dina personuppgifter behandlas i något system eller inte samt om vilka personuppgifter om dig som har sparats i systemet. Du har också rätt att göra en rättelseyrkan.

Webbtjänstens användarvillkor

1 Allmänt

Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) tillämpas på Sibbo kommuns (FO-nummer 0203533-8) webbaserade e-tjänster som kommunen erbjuder sina kunder i webbtjänsten sibbo.fi (”Tjänst”). Tjänsten erbjuder användarna (”Användare”) möjlighet att spara uppgifter och material om sig själv i Tjänsten samt läsa uppgifter och material som Sibbo kommun, dess samarbetsparter och andra tredje parter har sparat i Tjänsten.

Sibbo kommun har rätt att ändra dessa användarvillkor utan att meddela Användaren om det. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter att ha mottagit ett sådant meddelande godkänner Användaren de ändrade användarvillkoren.

2 Tillgång till Tjänsten

När Användaren har godkänt dessa Användarvillkor ger Sibbo kommun Användaren begränsad rätt att använda Tjänsten för personliga, icke-kommersiella ändamål.

De terminaler och uppkopplingar (såsom mobil eller internetuppkoppling) som krävs för användning av tjänsten hör inte till Sibbo kommuns tjänst. Användaren ansvarar för anskaffning, underhåll och uppdatering av sådana terminaler eller uppkopplingar och för kostnader som dessa medför. Användaren ansvarar för datasäkerheten av terminaler, program och datauppkopplingar som hen använder.

3 Identifiering

Användning av Tjänsten kräver identifiering med bankkoder, ett identifikationskort eller ett mobilcertifikat. Användaren ansvarar för förvaring av sina bankkoder eller sitt mobilcertifikat och för att ingen annan än Användaren kan logga in i tjänsten med Användarens bankkoder eller mobilcertifikat.

Användaren förbinder sig till att alltid logga ut ur Tjänsten efter att hen använt den som identifierad.

4 Avgifter

Användningen av tjänsten är avgiftsfri för Användaren.

5 Uppgifter som matas in i Tjänsten

I vissa delar av tjänsten kan uppgifter matas in i Tjänsten. Användaren ansvarar för att de uppgifter hen matar in i Tjänsten är felfria och lämpliga.

Tjänsten kan innehålla kopplingar eller länkar till sidor och e-tjänster som ägs eller upprätthålls av Sibbo kommuns samarbetsparter eller andra tredje parter. Tjänsten kan också innehålla tredje parters innehåll, produkter och tjänster. Sibbo kommun ansvarar inte för tredje parters innehåll, länkar, produkter eller tjänster eller för att länkarna fungerar.

6 Dataskydd och personuppgifter

Sibbo kommun samlar in de personuppgifter som Användaren matat in i Tjänsten och uppgifter om användning av Tjänsten i sitt personregister (Sibbo kommuns klientregister). Behandlingen av uppgifter samt integritets- och personuppgiftsskyddet följer Sibbo kommuns dataskyddsbeskrivning. Genom att godkänna dessa Användarvillkor bekräftar Användaren att hen har läst och godkänt Användarvillkoren och dataskyddsbeskrivningen.

7 Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter till Tjänsten och allt material i Tjänsten tillhör Sibbo kommun eller en tredje part.

Inga immateriella rättigheter skapas för eller överförs till Användaren genom användning av Tjänsten eller inmatning av material i Tjänsten. Användarens rätt att använda Tjänsten begränsas till personligt bruk.

Användaren ansvarar för skada som sådant bruk av Tjänsten eller dess material som strider mot dessa villkor, lagstiftning, myndighetsbestämmelser eller god praxis orsakar serviceproducenter eller tredje parter. Om upphovsrättslig ersättningsskyldighet lagstiftas i kap. 7 av upphovsrättslagen och om straffrättslig straffbarhet i kap. 7 av upphovsrättslagen och kap. 49 av strafflagen (39/1889).

8 Producering av tjänsten

Användaren har i princip tillgång till Tjänsten 24 timmar om dygnet.  Sibbo kommun har rätt att producera Tjänsten på det sätt som kommunen anser bäst. Sibbo kommun har rätt att ändra Tjänsten när som helst och av vilken orsak som helst utan förhandsmeddelande. Sibbo kommun strävar dock efter att meddela om väsentliga ändringar som har betydande inverkan på användningen av Tjänsten inom rimlig tid i förväg. Som meddelande om ändringar betraktas meddelande om dem på Tjänstens första sida.

Sibbo kommun har rätt att avbryta användningen av Tjänsten delvis, helt eller för en viss Användare. Sibbo kommun strävar efter att säkerställa att avbrott är så korta som möjligt. Om möjligt, strävar Sibbo kommun efter att meddela om serviceavbrott i Tjänsten inom rimlig tid i förväg.

9 Sibbo kommuns ansvar

Sibbo kommun upprätthåller Tjänsten och producerar delvis innehållet i Tjänsten. Tjänsten innehåller och via Tjänsten kan nås också innehåll och tjänster som produceras av Sibbo kommuns samarbetsparter och andra tredje parter och som varje samarbetspart eller tredje part ansvarar för.
Sibbo kommun garanterar inte att Tjänsten fungerar utan avbrott eller fel. Sibbo kommun ansvarar inte för korrektheten, exaktheten, omfattningen eller tillförlitligheten av uppgifter eller övrigt material i Tjänsten och inte heller för innehåll som finns i eller levereras via Tjänsten eller för andra produkters eller tjänsters egenskaper.

Sibbo kommun ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som användning av Tjänsten orsakar eller för ändring eller försvinnande av information som levererats till Tjänsten eller för avbrott eller störningar i användningen av Tjänsten.

10 Tillämplig lagstiftning och avgörande av tvister

På dessa användarvillkor tillämpas Finlands lag. Tvister som orsakas av dessa användarvillkor avgörs i första hand försonligt. Om ingen överenskommelse nås, avgörs tvisten av Östra Nylands tingsrätt som första rättsinstans i fall som inte gäller upphovsrätt. I fall som gäller upphovsrätt avgörs tvisten av marknadsrätten som första rättsinstans.

11 Kontakta oss

Om du har frågor om dessa användarvillkor, kan du skicka e-post till adressen info@sibbo.fi.