Molnträsk ordningsregler

För detta friluftsområde, som i huvudsak är avsett för sibbobor, gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser:

 1. Badområdet är öppet kl 8.00 – 22.00, under augusti kl 8.00 – 21.00. Nattetid är vistelse på badområdet förbjuden.
 2. Följ trafikmärkena. Parkera fordon, även cyklar, på för dem reserverade områden.
 3. Det är förbjudet att tälta på området.
 4. Använd baddräkt.
 5. Hundar och andra sällskapsdjur får inte medtas till badstranden.
 6. Fiske, förutom mete, och jakt är förbjuden på området.
 7. Tvättning av kläder och bilar samt användning av tvätt­medel är förbjuden.
 8. Att uppgöra eld är förbjudet. Att grilla är tillåtet på för ändamålet avsett ställe. Rökning är förbjuden på badstränder från början av maj till slutet av september.
 9. Att utan tillstånd idka handel och utdela reklam- och andra publikationer är förbjudet.
 10. Att förtära alkohol och uppträda berusad på området är förbjudet.
 11. Iaktta snygghet, ordning och god sed inom frilufts­områ­det. Avfall förs till härför reserverade platser.
 12. Kommunen svarar inte för egendom som kommit bort. Hit­tegods bör inlämnas till områdets övervakare.
 13. Förutom den egentliga simstranden är skogsmarken till ett avstånd av ca 150 meter från träskets strandlinje naturskyddsområde.
 14. Åtlyd ovillkorligen av områdets personal givna anvis­ningar och föreskrifter. Den som vägrar att rätta sig efter dem, eller på annat sätt uppträder störande eller opassande, avlägsnas från friluftsområdet.

Närmare uppgifter ges av övervakaren eller Idrottstjänster, tel 09 23531.