Höghus- och radhustomter | Stenkulla

Stenkulla är ett nytt bostadsområde högt uppe i Söderkulla, i centrum nära till tätortsservice. Området omringas av Söderkullas mångsidiga friluftsledsnät. Skolan och daghemmet är bara ett stenkast borta, och inköp från butiken orkar man lätt bära hem till fots.

Se områdets läge i vår karttjänst här.

Tomtutbudet i området består av kvartersområden för flervåningshus (AK-1, AK-4) och bostadsbyggnader (A-1). Kommunaltekniken i området färdigställdes 2019 och byggandet kan börja.

Ett fastighetsspecifikt tryckökningssystem kan krävas för tomterna.

Det finns inga lediga ARA -tomter på området.

Vi kontrollerar lägenhetsfördelningen av bostadsprojekt så att av bostäderna får högst 35 % vara enrummare. Minst 30 % av bostäderna skall vara trerummare eller större och medelstorleken på dessa skall vara minst 60 kvadratmeter. Kommunen kan avvika från regeln beroende på projektet och om det är befogat med tanke på områdets läge och profil.

Anbudstävling gällande kvarter 595

ANBUDSTÄVLINGEN ÄR AVSLUTAD!

Sibbo kommun säljer på basis av anbud kvarter 595 på detaljplaneområdet Stenkulla till den som lämnar in det högsta anbudet. Kvarterets utgångspris är 312 000 euro. Dessutom ansvarar köparen för styckningskostnaderna (1 120 euro) och köpvittnets arvode. En fritt formulerad verbal beskrivning av projektet och av den som genomför projektet ska bifogas till anbudet. Detaljplanen styr byggandet.

Anbudsgivaren förbinder sig att genomföra projektet i kvarter 595 i enlighet med detaljplanen på följande villkor:
– På tomten byggs fritt finansierade ägarbostäder i bolagsform.
– På tomten byggs radhus, fristående småhus och/eller parhus.
– Inga enrumslägenheter byggs inom ramen för projektet.
– Minst 50 % av bostäderna ska vara trevåningshus eller större och ha en genomsnittlig yta på minst 60 m2vy.
– Tiden för uppfyllande av byggnadsskyldigheten är 3 år.

Fastighet: 753-419-0004-1866
Areal: 3 381 m2
Byggrätt: 1 200 m2vy
Adress: Stenkullabågen 12
Planbeteckning: A-1 Kvartersområde för bostadshus. Utöver den byggrätt som anvisas i detaljplanen får man bygga separata bostadsspecifika lösöreförråd 6 m2/bostad samt ekonomibyggnader 4 % av byggrätten.

Ett fastighetsspecifikt tryckstegringssystem för bruksvatten behövs eventuellt på tomterna.

Anbuden ska lämnas in via webbtjänsten Mina Tjänster (Byggande) senast 4.11.2022 kl. 14. Alla inlämnade anbud öppnas först efter den ovannämnda tidsfristen.
Tomten kommer att säljas endast till den eller de parter som anges i anbudet.

Kommunen förbehåller sig rätten att avbryta anbudsförfarandet eller förkasta alla anbud. Anbudsgivaren kommer inte att få ersättning för kostnaderna för att lämna anbudet.

När vinnaren av anbudstävlingen är utsedd kommer tomtöverlåtelseprocessen att fortsätta i enlighet med tomtöverlåtelseprinciperna med en planeringsreservationstid och ett koordinationsmöte. (Tillagt 20.9.2022)

Andra tomter på området

 

 1. K590 T1, AK-4, 1850 k-m2, 2264 m2, 407 000 € (220 €/k-m2) SÅLD
 2. K590 T2, AK-4, 1850 k-m2, 2256 m2, 407 000 € (220 €/k-m2) SÅLD
 3. K590 T3, AK-4, 1850 k-m2, 2497 m2, 407 000 € (220 €/k-m2)
 4. K590 T4, AK-4, 4050 k-m2, 4734 m2, 891 000 € (220 €/k-m2) SÅLD
 5. K591, AK-1, 2200 k-m2, 2190 m2, 484 000 € (220 €/k-m2) SÅLD
 6. K592 T1, AK-1, 1850 k-m2, 2170 m2 SÅLD
 7. K592 T2, AK-1, 4050 k-m2, 3522 m2 SÅLD
 8. K592 T3, AK-1, 1500 k-m2, 2040 m2 SÅLD
 9. K593, AK-4, 3000 k-m2, 3754 m2 SÅLD
 10. K595, A-1, 1200 k-m2, 3381 m2, 312 000 € (260 €/k-m2) RESERVERAD
 11. K596, A-1, 1500 k-m2, 3531 m2, 420 000 € (280 €/k-m2) SÅLD
 12. K597, A-1, 1600 k-m2, 3781 m2, 448 000 € (280 €/k-m2) SÅLD
 13. K594, AK-1, 1500 k-m2, 2030 m2, 330 000 € (220 €/k-m2) RESERVERAD

Tomter kan också arrenderas. Den årliga arrenden för tomterna är 6% av försäljningspriset.

Planbeteckningar

AK-1
Kvartersområde för flervåningshus.

AK-4
Kvartersområde för flervåningshus. Även serviceboende kan byggas i området.

A-1
Kvartersområde för bostadsbyggnader. Utöver den byggrätt som anvisas i detaljplanen får man bygga separata bostadsspecifika förråd till högst 6 m2/bostad och ekonomibyggnader till högst 4 % av byggrätten. Tomterna med planbeteckningen A-1 får också användas för att bygga radhus eller loftgångshus. Även fristående småhus i bolagsform kan byggas på tomterna.

Tomtreservation

Tomterna reserveras med en fritt formulerad ansökan som skickas till tomtchefen per e-post. Ansökan skall innehålla följande uppgifter:

 • vilken tomt man vill reservera
 • information om företaget och dess nyckeltal
 • en preliminär plan (verbal) om projektet som man ämnar förverkliga på tomten i fråga
 • information om projektets parter
 • information om antalet och storleken av bostäder som byggs samt form av bostadsförvaltning
 • vägledande tidsplan för projektet

 

Tomtchef Toni Sepperi
+358 40 191 4359
fornamn.efternamn@sibbo.fi