De nya tjänsterna i Sibbo storskog har varit mycket populära

Forststyrelsens nya rutter, rastplatser, den tillgängliga vandringsleden samt de utbyggda och nya parkeringsplatserna har bidragit till besökarnas nöjdhet med nationalparkens tjänster. Sibbo storskogs index över besökarnöjdhet ökade från genomsnittet 3,95 i föregående besökarundersökning år 2017 till 4,34 år 2022.

Den totala inkomsteffekten av besökarnas penninganvändning fördubblades från 479 700 euro till 1 025 300 euro. Även antalet cyklister har mångdubblats, från 3 % år 2017 till 11 % år 2022. Sysselsättningseffekten ökade från tre till sex årsverken, och de inhemska besökarnas penninganvändning per besökare och besök steg från 6 euro till 13 euro.

Hop-On Hop-Off-bussen, som ordnas av Sibbo kommun och Vanda stad, förbättrade tillgängligheten till nationalparken.

– Genom att ansluta busslinjen till metronätet i Mellungsbacka kommer nationalparken närmare och den blir lättare att nå. Med hjälp av Hop-On Hop-Off-bussen kan besökarna också börja och avsluta sitt besök vid olika delar av nationalparken, säger Forststyrelsens specialsakkunnig för rekreationsanvändning Liisa Neuvonen.

– Målet är att den populära busslinjen ska fortsätta att trafikera till nationalparken även under sommarsäsongen 2023. Enligt besökarnas respons måste dock kollektivtrafikförbindelserna till nationalparken utvecklas ytterligare. Nationalparken Sibbo storskog ingår även nästa sommar i Forststyrelsens och VR:s gemensamma kampanj Till naturdestinationer med tåg som ett av de naturresmål som är tillgängliga med tåg.

Sibbo storskog är ett bra exempel på ett fungerande regionalt samarbete.

– Sibbo kommun och Vanda stad har insett fördelarna med friluftsliv och naturturism och satsar på att förbättra tjänsterna i nationalparkens närområden för att på så sätt förbättra besökarupplevelsen. Ett exempel på detta är Hop-On Hop-Off-bussen och bron Vargtassen, som förenar Hanaböle träsks rekreationsområde med Sibbo storskog, säger Forststyrelsens chef för rekreationsanvändning Joel Heino.

Forststyrelsens besökarundersökning är en nationellt standardiserad metod för att undersöka besökarna i området och deras åsikter, förväntningar och beteende. Undersökningen genomförs med hjälp av enkäter eller intervjuer ungefär vart femte år på Forststyrelsens viktigaste besöksmål. Materialet för Sibbo storskogs besökarundersökning samlades in genom intervjuer och brevlådeinsamling under tiden 26.2–16.10.2022. 498 svar mottogs i undersökningen. Uppgifterna från besökarundersökningen används bland annat för att utveckla serviceutrustningen så att den bättre motsvarar besökarnas förväntningar. Besökaruppgifterna kan också användas för att uppfylla naturskyddsmålen och för att hantera besöksflöden i känsliga områden.

Sipoonkorven kansallispuiston kävijätutkimus 2022 – Suosittu päiväretkikohde lähellä pääkaupunkia: https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2837 (på finska)

Mer information:

Specialsakkunnig för rekreationsanvändning Liisa Neuvonen, Forststyrelsen, Naturtjänster: tfn 040 809 9469; liisa.neuvonen@metsa.fi

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som sköter en tredjedel av Finlands mark- och vattenområden. Forststyrelsens syfte är utveckla naturens värde och våra gemensamma tillgångar på ett ansvarsfullt sätt över generationer. 1 200 anställda vid Forststyrelsen på olika håll i Finland ansvarar för en hållbar användning, skötsel och omsorg av områdena – genom att samordna olika behov och förväntningar. ​

Forststyrelsens Naturtjänster erbjuder en möjlighet att njuta av vårt lands vackraste natur på ett hållbart sätt. Vi skyddar den värdefulla naturen och ansvarar för vårt lands nationalparker, naturparker och andra statliga skyddsområden, vildmarksområdena i norr och många betydande historiska platser.

Senast uppdaterad 08.03.2023