Utgrävningstillstånd

För att gräva i ett offentligt område behöver du alltid ett separat grävtillstånd.

Gör så här

Du kan ansöka om grävtillstånd i Mina tjänster. Välj "Byggande" och därifrån "Ansökan om gräv- och placeringstillstånd".

Telefonförfrågningar besvaras av kommunens regionmästare.

För vem och på vilka villkor

Grävningsarbeten får inte utföras i ett område som ägs eller kontrolleras av kommunen Sibbo utan ett giltigt tillstånd utfärdat av kommunen.

Om en gata tillfälligt stängs av antingen helt eller delvis, är tillståndsmottagaren skyldig att meddela detta till räddningsverket, grannar och andra som berörs av ändringen.

Förfrågningar om grävtillstånd ska riktas till områdesmästaren vid enheten Gator och grönområden. Om arbetet inkluderar nedgrävning av nya ledningar/kablar i marken, behövs också ett placeringstillstånd. Kontaktperson gällande placeringstillstånd är arkanvändningsexperten.

Tillståndsmottagaren ska ta reda på var de befintliga ledningarna som eventuellt påverkar arbetet är placerade.

Den som utför arbetet är skyldig att avgränsa arbetet till ett så litet område som möjligt och utföra arbetet på ett ändamålsenligt sätt. Om arbetet avviker från planen, ska detta omedelbart meddelas kommunens

övervakare (gatuchef).

Tillståndsmottagaren ansvarar för eventuella tillfälliga rafikarrangemang och för inhägnandet av byggarbetsplatsen. En plan och en karta över de eventuella tillfälliga rutterna ska bifogas till ansökan. Om gropen lämnas öppen eller oövervakad, ska den märkas ut noggrant enligt gällande officiella anvisningar. Under den mörka tiden ska självlysande eller reflekterande material användas.

Befintliga konstruktioner och anläggningar ska tas i beaktande och återställas i sitt tidigare skick. Råstenar och fixpunkter får inte flyttas utan övervakarens tillstånd. En grop i gatan ska täckas med krossgrus och stampas i tillräckligt tunna skikt. För detta ska en ändamålsenlig markvibrator användas. Gropar på övriga områden ska täckas med det ursprungliga eller motsvarande material.

Tillståndsmottagaren ansvarar för att ytan återställs i sitt tidigare skick. En fylld grop som väntar på slutlig återställning av bundet bärlager ska täckas med en tillfällig beläggning (kall lappningsmassa eller

motsvarande). När gropen är täckt meddelas kommunens områdesmästare och man kommer överens om en tid för slutgranskningen. Vid grävarbeten vintertid görs den egentliga slutgranskningen när marken har tinat, dock senast den 1 juni. Om märkbara försjunkningar eller fel uppkommer inom ett år från

slutgranskningen, ansvarar tillståndsmottagaren för att de repareras.

Kommunens övervakare har rätt att ge anvisningar om arbetet och vid behov avbryta det.

Kommunen tar ut avgifter för grävtillstånd och tillstånd att använda områden enligt en separat prislista.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Priser för utgrävningstillstånd i Sibbo kommun (alla priser moms 0%):

Avgift för bearbetning av grävningstillstånd: 50 €
Uthyrning av grävningsområde på gatuområdet + parkeringsplats i mer än 24 timmar: 5 € / m² / dag
Grävningsområde hyra i ett område utanför gatan i mer än 24 timmar: 3 € / m² / dag