Kaivulupa

Yleisellä alueella tapahtuvaa kaivutyötä varten tulee aina hankkia erillinen kaivulupa. Mikäli kadulle tai muille yleisille alueille ollaan sijoittamassa uusia pysyviä rakenteita, kuten johtoja, putkia ja laitteita ym. tulee hakea ensin sijoituslupa. Kaivulupa voidaan myöntää vasta sijoitusluvan myöntämisen jälkeen.

Toimi näin

Voit täyttää kaivulupahakemuksen Oma asiointi -palvelussa. Valitse "Rakentaminen" ja sieltä "Kaivu- ja sijoituslupahakemus".

Puhelintiedusteluihin vastaa kunnan aluemestari.

Kenelle ja millä ehdoin

Sipoon kunnan omistamalla tai hallitsemalla alueella ei saa suorittaa kaivutöitä ilman kunnan myöntämää voimassa olevaa lupaa.

Jos katu tilapäisesti suljetaan kokonaan tai osittain, on luvan saaja velvollinen ilmoittamaan tästä pelastuslaitokselle, naapureille ja muille, joita muutos koskee.

Luvan saajan tulee varmistua tekemäänsä työhön mahdollisesti vaikuttavien olemassa olevien johtojen sijainnista. Työn suorittaja on velvollinen rajoittamaan työ mahdollisimman pienelle alueelle ja käyttämään tarkoituksenmukaisinta työtapaa. Jos työ poikkeaa suunnitelmista, on tästä ilmoitettava välittömästi kunnan valvojalle (katupäällikkö).

Luvan saaja vastaa mahdollisista tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja työmaan aitaamisesta. Suunnitelma ja kartta mahdollisista tilapäisistä reiteistä tulee liittää lupahakemukseen. Jos kaivanto jätetään avoimeksi ja valvomatta, on se merkittävä hyvin voimassa olevien virallisten ohjeiden mukaisesti. Pimeän aikaan on käytettävä itsevalaisevaa tai heijastavaa materiaalia.

Olemassa olevat rakenteet ja laitteet on otettava huomioon ja palautettava ennalleen. Rajakiviä ja kiintopisteitä ei saa siirtää ilman valvojan lupaa. Katuun tehty kaivanto on täytettävä murskesoralla ja tiivistettävä riittävän ohuina kerroksina. Tähän tarkoitukseen on käytettävä tarkoituksenmukaista maantiivistäjää. Muille alueille tehdyt kaivannot on täytettävä alkuperäisellä materiaalilla tai vastaavalla.

Luvan saaja huolehtii päällysteen palauttamisesta ennalleen. Jätettäessä sidottuun päällysteeseen tehty täytetty kaivanto odottamaan lopullista päällystettä, on kaivanto päällystettävä

tilapäiväpäällysteellä (kylmämassa tai vastaava). Kun kaivanto on täytetty, ilmoitetaan tästä kunnan aluemestarille ja sovitaan lopputarkastuksen ajankohdasta. Talviaikana tehtävien

kaivutöiden osalta tehdään varsinainen lopputarkastus, kun maa on sulanut, kuitenkin viimeistään 1.6. Jos huomattavia painaumia tai virheitä ilmenee yhden vuoden aikana lopputarkastuksesta

lukien, vastaa kaivuluvan saaja niiden korjaamisesta.

Kunnan valvojalla on oikeus antaa ohjeita työstä sekä keskeyttää työ tarvittaessa.

Kunta perii kaivuluvista ja alueiden valtaamisen luvista maksun erillisen hyväksytyn hinnaston mukaisesti.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Sipoon kunnan kaivulupien taksat (kaikki hinnat alv 0%):

Kaivulupien käsittelymaksu: 50 €
Kaivualueen vuokra katualueella + pysäköintialueella yli vuorokauden ylittävältä ajalta: 5 € / m² / vrk
Kaivualueen vuokra muulla kuin katualueella yli vuorokauden ylittävältä ajalta: 3 € / m² / vrk