Undervisning i finska eller svenska som andraspråk

Eleven kan studera svenska eller finska som andraspråk om hens modersmål inte är svenska, finska eller samiska eller om eleven annars har en flerspråkig bakgrund.

Undervisningen i finska/svenska som andraspråk och litteratur har som speciellt mål att stödja utvecklingen av flerspråkigheten hos eleven samt väcka intresse och erbjuda verktyg för en livslång utveckling av språkkunskaperna.

För vem och på vilka villkor

Förutom invandrare är undervisningen avsedd för återinflyttare och adopterade barn som behöver stöd i att utveckla språket.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Undervisning i finska eller svenska som andraspråk kan ges till elever med invandrarbakgrund vars kunskaper i finska eller svenska inte är i nivå med modersmålet på alla språkets delområden. Undervisningens mål och innehåll skiljer sig från modersmålsundervisningen. Förkortningen S2/R2 används ofta för undervisningen.

Målet med undervisningen i finska eller svenska som andraspråk är att stärka den studerandes flerspråkiga identitet och bygga en grund för funktionell tvåspråkighet.

Lag om grundläggande utbildning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628