Suomen tai ruotsin opetus toisena kielenä

Oppilas, jonka suomen tai ruotsin kielen taito ei vielä riitä äidinkielen opiskeluun, voi opiskella suomea tai ruotsia toisena kielenä.

Oppilas voi opiskella suomea tai ruotsia toisena kielenä, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Suomi/Ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Opetus on tarkoitettu maahanmuuttajien ohella paluumuuttajille ja adoptoiduille lapsille, jotka tarvitsevat tukea kielen kehitykseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomen tai ruotsin opetusta toisena kielenä voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei ole äidinkielen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla. Opetus eroaa tavoitteiltaan ja sisällöiltään äidinkielen opetuksesta. Siitä käytetään usein lyhennettä S2/R2.

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen tavoite on vahvistaa opiskelijan monikielistä identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.

Perusopetuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628