Undervisning i bildkonst

Bild: Paula Ropponen

Borgå konstskola ger grundundervisning enligt den fördjupade läroplanen i bildkonst för barn och unga i Sibbo. Konstskolan ordnar dessutom veckosluts- och sommarkurser till vilka också vuxna är välkomna. I konstskolan lär man sig att mångsidigt kunna använda olika material, att arbeta tillsammans och att kunna uppskatta eget och andra elevers arbete.

Gör så här

Läroanstalterna bestämmar själv om deras elevupptagning. De kan ordna inträdesprov, men undervisningen kan också vara öppet för alla. Ta kontakt i läroanstalten och fråga mera.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande konstundervisningen är huvudsakligen avsedd för barn och ungdomar. Undervisningen är målinriktad och går från en nivå till en annan och anordnas vid konstskolor och medborgarinstitut.

I den grundläggande konstundervisningen lär sig studeranden färdigheter att uttrycka sig själv med hjälp av konst och kan söka sig till yrkesutbildning eller utbildning på högre stadiet inom konst.

Undervisningen kan anordnas av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser och statens läroanstalter. Undervisningen grundar sig på nio grunder för läroplanen för den nationella fördjupade och allmänna lärokursen i konstundervisning.

Lag om grundläggande konstundervisning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980633