Tömningsintervallet för avfallskärl och förlängning av intervallet

Förvalet för tömningsintervallet för alla nya fastigheter är två veckor. (För gamla fastigheter gäller fortfarande de gamla tömningsintervallen, dvs. att blandavfallskärlen för stadigvarande bostäder i tätorter ska tömmas med minst två och i glesbygder med minst fyra veckors intervall. Avfallet ska hämtas från en fastighet så ofta att det producerade avfallet ryms i avfallskärlen och så att avfallskärlen alltid kan tillslutas. Tömningsintervallen för övriga typer av avfall framgår av avfallshanteringsbestämmelserna.

Blandavfallskärl kan tömmas med ett längre intervall om avfallshanteringen på fastigheten följer avfallshanteringsbestämmelserna och följande kriterier uppfylls:

  • Bioavfall komposteras i en värmeisolerad kompostor med skydd mot skadedjur eller samlas separat.
  • Återvinningsbart avfall och farligt avfall sorteras noggrant och förs till en för ändamålet avsedd mottagningsplats.
  • Mängden blandavfall är liten.

En ansökan om förlängning av tömningsintervallet kan göras i Rosk’n Rolls e-tjänst eller med en separat blankett hos avfallshanteringskoordinatorn.

Beslutet meddelas till sökanden och Östra Nylands Avfallsservice Ab, som ändrar tömningsintervallet för kundens blandavfallskärl enligt beslutet. Det längsta möjliga tömningsintervallet för blandavfallskärl är 8 veckor.