Tillstånd för tävlingar eller övningar med motordrivna fartyg

Om du för återkommande eller permanent tänker ordna tävlingar, övningar eller andra evenemang med motordrivna farkoster på ett och samma vattenområde, bör du söka tillstånd hos den kommunala miljövårdsmyndigheten. Du kan också behöva tillstånd för anordnande av ett enskilt evenemang, om evenemanget förväntas orsaka betydande olägenheter för miljön.

Gör så här

Bifoga till tillståndsansökan en karta över verksamhetsområdet, skriftligt samtycke av vattenområdets delägare, en utredning om säkerhetsaspekterna och en plan för städning eller annan iståndsättning av området efter evenemanget.

Skicka in en friformad ansökan med bilagor till miljöövervakningen i Sibbo kommun. Vi ber dig skicka in blanketten primärt elektroniskt till adressen miljo@sibbo.fi.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Tävlingar eller träningar med motorbåtar eller andra motordrivna farkoster kräver i allmänhet tillstånd av den kommunala miljövårdsmyndigheten. Om evenemanget är förlagt till flera kommuner behandlas tillståndsansökan av NTM-centralen. Tillstånd ska sökas om händelsen är återkommande eller regelbunden. Tillstånd ska även sökas för en enskild tillställning om den förväntas medföra betydande olägenheter för naturen, övriga omgivningen, bosättning, allmän rekreation och fisket.

Tillstånd enligt sjötrafiklagen behövs inte om verksamheten redan har miljötillstånd eller om områdets ändamål enligt planen uttryckligen är sådan verksamhet.

Sjötrafiklag https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2019/20190782