Maisematyölupa

Maisemaa muuttavia maanrakennustöitä, puiden kaatamista ja muita vastaavia toimia varten saatat tarvita maisemaluvan. Lupaa pitää hakea, jos teet maisematöitä asemakaava-alueella.

Selvitä luvan tarve ottamalla yhteyttä Sipoon kunnan rakennusvalvontaan Lupapiste-palvelun kautta.

Puun saat kaataa ilman erillistä lupaa, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  1. Puu jää rakennusluvassa hyväksytyn rakennuksen tai kulkuväylän alle tai korkeintaan viiden metrin päähän rakennuksen seinästä.
  2. Puu on korkeintaan viiden metrin päässä rakennuksen seinästä.
  3. Puun rungon halkaisija on metrin korkeudelta korkeintaan 10 senttimetriä.

Muissa tapauksissa sinun pitää olla yhteydessä rakennusvalvontaan Lupapisteen kautta.

Toimi näin

Maisematyölupaa haetaan sähköisesti Lupapiste -palvelun kautta.

Lupapisteessä voit saada myös neuvontaa lupa-asioissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Verkkoasiointi