Lupa moottoriajoneuvoilla ajamiseen maastossa

Moottoriajoneuvoilla maastossa liikkumista säätelee maastoliikennelaki. Maastossa liikkumiseen sekä pysäköimiseen tulee aina saada vähintään maanomistajan tai alueen haltijan lupa. Mikäli toistuvasti tai jatkuvasti kilpailu- tai harjoittelutarkoituksiin käytetään maastoa tai jääpeitteistä vesialuetta, tarvitaan myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Hae lupaa Lupapiste-palvelun kautta. Voit myös tehdä hakemuksen täyttämällä tämän sivun oikeasta reunasta, "Lomakkeet" -otsikon alta löytyvän lomakkeen "Hakemuslomake moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajoon maastossa" ja toimittamalla sen Sipoon kunnan ympäristövalvontaan. Pyydämme toimittamaan lomakkeen ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen ymparisto@sipoo.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Maasto on alue, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Siellä ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Jos maastossa järjestää moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia säännöllisesti, lupa on haettava myös kunnan ympäristöviranomaisilta. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupaa ei tarvita, jos alueella on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena asemakaavan mukaan on nimenomaan moottoriajoneuvojen käyttäminen.

Maastoliikennelaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19951710

Verkkoasiointi